Inicio » ZONA INDUSTRIA » Leyendo en este Momento:

Presentat el Decàleg de Mesures per l’Audiovisual a Catalunya 2021

enero 21, 2021 ZONA INDUSTRIA
Decàleg de Mesures per l Audiovisual a Catalunya 2021

La Plataforma per la Llengua, en col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, i amb l’adhesió d’algunes de les principals associacions professionals del sector, han elaborat el Decàleg de mesures per l’audiovisual a Catalunya. Aquest document, que anirà acompanyat d’una campanya de comunicació i sensibilització, exposa les deu mesures urgents i de consens en les quals es demana als partits que es presenten a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya que les assumeixin i executin, en cas que formin part del nou govern català.
Segons totes aquestes entitats, l’audiovisual en català ha estat absolutament desatès durant aquesta darrera dècada, amb un finançament públic molt inferior a la mitjana europea i sense una política ferma d’impuls i d’adaptació a la nova era digital.

Aquesta és acció reivindicativa i de sensibilització amb l’objectiu que els partits i agents polítics del país assumeixin una sèrie de mesures per a situar la indústria audiovisual i la cultura de Catalunya “al lloc que li correspon, amb un compromís ferm de treballar per enfortir la producció audiovisual en català i difondre-la”. En aquest decàleg proposen 10 objectius amb mesures executives concretes que reivindiquen qüestions considerades urgents com ara més finançament públic, un canal exclusiu per al jovent o una nova llei que actualitzi les de l’audiovisual i del cinema vigents.

El text integre del Decàleg és el següent:

Augmentar, de manera immediata, el finançament públic del sector audiovisual a 60€ per ciutadà l’any

L’audiovisual és un sector essencialment estratègic i un eix de cohesió social. Tot i que els efectes de la digitalització han estat socialment i culturalment molt profunds, durant aquesta última dècada no s’ha implantat cap política ferma per a l’adaptació de l’audiovisual a la nova era digital.

Malgrat que en aquests moments és un tipus de consum habitual i diari per a la majoria de la població, i especialment per al jovent, ha quedat absolutament desatès. Això s’ha traduït en un finançament públic marcadament baix i allunyat dels estàndards europeus de suport públic al sector.

Per aquest motiu, cal recuperar el concepte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a motor de la indústria audiovisual en català i ampliar-lo per incloure no solament la producció sinó també les altres activitats de la indústria audiovisual (plataformes digitals, telecomunicacions, infraestructures, serveis audiovisuals, etc.). Cal aconseguir de manera immediata una dotació com l’actual de la corporació de ràdio i televisió pública de Dinamarca (el cost per ciutadà és de 100 € anuals), tenint en compte les diferències en el nivell de preus. Aquest increment de la dotació a la CCMA ha de servir estrictament per al creixement i la difusió dels continguts audiovisuals en català.

Atreure noves plataformes digitals a Catalunya i crear un gran nucli audiovisual català amb platós i parc tecnològic

El sector audiovisual ha de fer un salt d’escala per convertir-se en un sector estratègic, i crear contingut en català que es pugui exportar i que generi més recursos per a noves produccions.

Per això, el Govern ha d’elaborar un pla de mesures concretes que incentivi grans plataformes digitals a establir-se a Catalunya. El pla ha d’anar acompanyat d’estímuls fiscals, que possiblement s’han d’acordar a tot l’estat espanyol, per atreure empreses de base tecnològica. Així mateix, cal construir una gran infraestructura audiovisual a Catalunya per al rodatge de sèries de ficció, cinema i gran entreteniment en llengua catalana. En un context propici per a l’aparició de plataformes digitals globals, convé augmentar la comercialització de produccions pròpies i coproduccions, i potenciar la internacionalització de la indústria audiovisual catalana i en català.

Els fons Next Generation EU de la Unió Europea suposen una gran oportunitat per disposar d’aquest parc audiovisual en un període curt de temps. Aquest gran nucli s’ha de com- plementar amb un parc tecnològic audiovisual perquè la nostra indústria sigui més competitiva mitjançant les noves tecnologies.

Recuperar el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Cal recuperar aquest departament, creat el 2006 i vigent fins al 2010, per tal de garantir una estratègia cohesiona- da sobre les polítiques que afecten el sector audiovisual en català. Cal tenir en compte que, actualment, països de referència en el sector audiovisual com ara Dinamarca, Regne Unit, França, Àustria o Suècia també han unificat les polítiques audiovisuals en un únic departament.

Garantir el doblatge i la subtitulació al català de sèries i pel·lícules a totes les plataformes

Cal que, proactivament, la Generalitat actuï per tal de generar doblatges i subtitulacions en català per als continguts de les plataformes de vídeo sota demanda que garanteixin la normalització lingüística en aquest àmbit.

Així mateix, l’augment de l’oferta de títols doblats i subtitulats en català, fruit d’aquest impuls públic, s’ha de fer amb la garantia que totes les versions noves i existents de sèries i obres cinematogràfiques en català arribin, amb el format oportú, a tots els canals de distribució en els quals s’emeten aquestes obres.

El Govern ha de supervisar la circulació adaptada i gratuïta de totes les versions en català que han estat o que seran pagades amb diners públics.

Obertura d’un canal juvenil i inversió de recursos de la CCMA en continguts per a infants, adolescents i joves

El Govern ha d’aprovar el nou contracte programa de la CCMA urgentment, d’acord amb el mandat del Parlament, que ha de prioritzar l’ampliació de la base de seguidors de la CCMA i incorporar sobretot l’audiència jove. Com a referència, cal tenir en compte l’exemple de la Corporació Finlandesa de Ràdio i TV, que aquests anys vinents destinarà entre un 15 i un 20 % dels seus recursos a contin- guts juvenils i a l’oferta en línia adaptable a múltiples pantalles.

Concretament, aquesta prioritat s’ha de centrar en la creació d’un canal juvenil de TDT (independent, sense compartir freqüència amb el canal infantil) i multiplataforma en català. Així mateix, cal implantar, tant al canal generalista com al nou canal juvenil, tres estratègies: en primer lloc, continuar i potenciar la creació de continguts audiovisuals de qualitat propis (Merlí, Polseres Vermelles, etc.), i estrangers (sèries internacionals d’èxit com ho va ser Bola de Drac; tant d’animació japonesa com de ficció internacional, i tant per al canal infantil com per al nou canal juvenil).

En segon lloc, cal crear programes pensats per a les xarxes socials, professionals (com Bricoheroes) i amateurs (com MoodZ, per bé que amb una presència plena del català). I, per acabar, s’han de promocionar a la graella clàssica els nous continguts llençats a la xarxa, posant-los a l’agenda i ajudant-los a crear una massa crítica de seguidors, fent seccions sobre aquests progra- mes als magazins o als programes de zapping.

En l’aplicació d’aquestes estratègies, cal que la CCMA col·labori amb la indústria per crear un laboratori de nous continguts que permetin d’adaptar-se als canvis continus en el consum de l’audiovisual i que, alhora, n’afavoreixi la transformació.

Revisar la Llei de la CCMA i el seu llibre d’estil per reforçar la normalització de la llengua pròpia

A més de revisar aquesta reglamentació, cal garantir-ne el compliment per reforçar que la ràdio i la televisió públiques compleixen la missió de normalitzar el català, i també l’occità a l’Aran, d’acord amb el que preveu l’Estatut d’autonomia, la Llei de política lingüística i la Llei de la comunicació audiovisual vigents.

En la revisió de la normativa i del llibre d’estil, s’han d’es- pecificar directrius lingüístiques que facin referència tant al model de llengua i hàbits dels continguts emesos com als casos on hi ha presència d’altres llengües de manera justificada, per assegurar la presència plena de la llengua catalana o occitana. Aquestes directrius han de tenir validesa tant interna, en les produccions pròpies, com externa, en les produccions contractades (mitjançant clàusules lingüístiques) i en l’adquisició de produccions exteriors.

Crear un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació, amb representació dels territoris català, valencià i balear

Cal que aquest òrgan de coordinació estable tingui representació política i institucional dels tres territoris amb l’objectiu d’implantar la Declaració de Palma i consolidar un mercat audiovisual de més de 10 milions d’espectadors potencials.

Aquest òrgan s’ha de reunir mensualment, de manera periòdica, per aconseguir l’eficiència dels recursos públics invertits en l’audiovisual en català (compartir doblatges de pel·lícules i sèries, intercanvi i coproducció de programes pensats per a televisió tradicional o per a xarxes socials, etc.) i la creació de nous públics. Aquest òrgan ha d’estudiar i promoure la cooperació per a l’adquisició de produc- tes internacionals d’èxit que requereixin un esforç econòmic alt i que la FORTA (Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) no estigui disposada a assumir. Així mateix, ha d’elaborar i executar un pla estratègic per assolir la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació en català tenint en compte que no hi ha impediments tècnics per a dur-la a terme.

Acordar la transposició de la directiva europea de l’audiovisual, perquè doni marge competencial a la Generalitat

Cal que la transposició de la directiva UE 2018/1808 de serveis de comunicació audiovisual a la llei espanyola garanteixi la regulació descentralitzada dels serveis de comunicació, tenint en compte que l’Estatut d’autonomia dona a la Generalitat diversos àmbits competencials per a regular aquests serveis. Aquesta regulació estatal ha de partir d’uns requeriments lingüístics de mínims i ha de donar marge a les comunitats autònomes perquè n’esta- bleixin d’addicionals.

L’avantprojecte de reforma de llei audiovisual presentat pel Consell de Ministres espanyol no fa avenços en aquest sentit i, per tant, és imprescindible que es modifi- qui mentre es tramita al Congrés dels Diputats. També és important que la llei espanyola estableixi una taxa als prestadors de serveis no lineals que contribueixi en la indústria audiovisual en català.

Posteriorment a la transposició a la llei espanyola, cal una revisió de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya que desplegui un règim d’obligacions lingüístiques, amb sancions incloses, partint de les bases següents: oferiment d’un mínim de l’oferta del catàleg amb opció lingüística catalana tant en doblatge i subtitulació com en versió original; prominència de les obres audiovisuals en llengua catalana; desvinculació de l’origen del producte audiovisual amb el de les obligacions lingüístiques concretes (les mesures no poden ser obligatòries únicament sobre la producció d’origen europeu); i obligatorietat de la llengua catalana en els dispositius de veu de serveis o productes, digitals o físics, de venda o que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.

Donar compliment immediat a la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya

Prèviament al compliment de la Llei, la Generalitat ha de donar una resposta eficaç i urgent al dictamen motivat de la CE del juny del 2012, que mantingui les obligacions lingüístiques de l’article 18 en la majoria de l’oferta cinematogràfica a les sales de cinema.

A partir d’aquesta modificació, la Llei es pot fer efectiva immediatament, atès que l’article 18, a més de parlar de les còpies analògiques, també fa referència al cinema digital actual i és aplicable tant en les estrenes de pel·lícules digitals dobla- des i subtitulades en sales de cinema com en la distribu- ció posterior.

L’article 18, doncs, estableix textualment que «quan el suport sigui digital, totes les còpies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüístic en català». Segons aquest article, les empreses exhibidores tenen l’obligació d’exhibir el 50 % de projeccions en català, un percentatge rebaixat al 25 % pel Tribunal Constitucional a la sentència 89/2017. A més, l’article 17 obliga també a la circulació posterior a l’estrena en sales: les empreses distribuïdores han de garantir que totes les pel·lícules que s’han estre- nat doblades o subtitulades en català en sales de Cata- lunya incloguin aquesta versió quan es distribueixin en els altres canals (televisions, plataformes digitals, DVD, etc.) un cop s’han estrenat.

Actualitzar la legislació de l’audiovisual i del cinema amb una nova llei

Cal partir de la Llei de la Comunicació Audiovisual 22/2005, de la Llei del cinema 20/2010 i de la transposició de la directiva europea UE 2018/1808, i elaborar una nova llei de l’audiovisual. La nova legislació ha d’incorpo-rar les obligacions lingüístiques esmentades en el punt 8 i 9 del decàleg.Síguenos en Twitter color

 

fmr/Cmdnt

Decàleg de Mesures per l Audiovisual a Catalunya 2021

La información: lo primero para poder elegir

CINESTEL.COM/ FUNDADA EN JULIO 2005

Cinestel, más de 15 años

CARME ELIAS – GAUDÍ D’HONOR 2021

FILMOTECA _ MES DE FEBRER DEL 2021

Carlos Reygadas
En col·laboració amb el Grec, la Filmoteca de Catalunya va presentar aquest mes de febrer un cicle amb totes les sis pel·lícules del cineasta mexicà Carlos Reygadas, un dels més reconeguts als festivals internacionals.
Amb la seva presència telemàtica al principi del cicle, les projeccions van incloure el seu darrer film, “Nuestro tiempo” (2018), protagonitzat pel mateix director i la seva família, o “Post Tenebras Lux” (2012), premi a la millor direcció a Cannes.

Cinemes de la diàspora negra
Un cicle que dialoga amb l’exposició del CCCB William Kentridge. El que no està dibuixat, dedicada a l’artista sud-africà, i que es completa amb projeccions al CCCB. Les pel·lícules seleccionades abasten gairebé un segle i tres continents, i reuneixen per primera vegada al nostre país John Akomfrah, Charles Burnett, Haile Gerima, Safi Faye, Isaac Julien, Raoul Peck, Abderrahmane Sissako i Jean-Marie Téno, autors que se situen dins d’una tradició radical negra internacional i cimarrona que qüestiona el llegat històric del postcolonialisme d’arrels esclavistes i imperialistes.

‘Dies curts’ amb Carolina Astudillo
Segona tramesa d’aquest cicle posa en primer pla cineastes emergents, els dos darrers divendres del mes, des dels seus primers treballs en el curtmetratge. En el cas d’Astudillo una selecció dels seus assajos estètics –notes, en diu ella–, peces fetes a partir d’una poètica d’imatges trobades, de les quals transforma el destí a través d’un treball creatiu de recerca i reflexió. En la segona sessió veurem com la coherència d’aquesta obra cristalitza en el seu segon llargmetratge “Ainhoa: yo no soy esa”, premi al millor documental al Festival de Cinema Espanyol de Màlaga el 2018.

Una no-ficció inesperada
Neix un nou festival, La Inesperada, centrat en la no-ficció com un espai de creació lliure i genuïna, d’autor i contemporània, amb la realitat com a base i on hi tenen cabuda des del cinema fins a les arts visuals. La mostra vol donar visibilitat a uns corrents cinematogràfics internacionals que tenen una presència escassa en el circuit local d’exhibició, i alhora recuperar títols d’altres èpoques, obres essencials per a la història del cinema i també per comprendre el present, com ara les de Chantal Akerman.

I a més d’això…
Es podrà veure la Mostra de Cinema Txec actual, i pel·lícules de Sean Connery, un homenatge a Montserrat Carulla, la recuperació de la secció dedicada als clàssics de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani, un «Travelling pel cinema asiàtic»; la continuació de l’cicle «Vampiresses de cinema mut»; la presentació de el llibre Chantal Akerman Una familia en Bruselas (ed. Tránsito, 2021); i una activitat inèdita fins ara a la Filmoteca: Teatre d’ombres.

ALL ROADS LEAD TO BARCELONA

One of the best ways to follow what’s going on at the movie theaters area and what the next innovations are representing for the movies distribution industry, is taking a look at CineEurope coverage released on our site Cinestel.com

Una de les millors maneres de seguir tot el que està passant al voltant del àrea profesional de les sales de cinema i també d’allò que les següents innovacions representen per a la indústria de distribució de pel·lícules, és fent una ullada a la cobertura de CineEurope feta pel nostre lloc web Cinestel.com

This is a links’ summary (most of the reports and interviews are written in Spanish):

Aquest és un sumari en anglès dels enllaços a notícies i entrevistes:

FILMOTECA: AULA DE CINEMA

FILMOTECA PER A LES ESCOLES

SESSIONS FAMILIARS A LA FILMOTECA

Infantils Tortell Poltrona

Una de les missions de la Filmoteca de Catalunya és acostar el cinema als més petits, fer-los descobrir el plaer de veure cinema de qualitat a la pantalla gran i adonar-se’n de la riquesa de tots els seus detalls. Per aconseguir-ho, cada setmana ofereix dues sessions específicament adreçades als infants i les seves famílies. En concret, les sessions tenen lloc els dissabtes i diumenges a les 17:00h.

El programa proposa films de totes les èpoques i de tots els països, films adreçats als més petits i a les seves famílies, films que permetran als petits gaudir de l’espectacle fílmic i, als grans, redescobrir la il·lusió del cinema. Les pel·lícules que projecten en aquestes sessions infantils de caràcter familiar han estat escollides pel seu valor pedagògic i cinematogràfic.
(Vull saber-ne més)

Infantils Doraemon

SYLVETTE BAUDROT-OFICIO DE SCRIPT

Sylvette Baudrot 260

ENTREVISTAS

“Fantasma vuelve al pueblo”, una película de Augusto González Polo

Fantasma vuelve al pueblo película de Augusto Gonzalez Polo

La película es una historia que tiene que ver con el regreso a los orígenes, los cambios habidos en ese lugar desde que alguien se marchó y las dificultades que tiene la adaptación a esa nueva realidad.

FILMOTECA: ELS SERVEIS EDUCATIUS

PRIMERA SALA 4DX EN CATALUNYA

Los Cines Filmax Gran Via ya ofrecen a sus espectadores la primera sala en Cataluña con tecnología 4DX. Y lo hacen de la mano de la compañía surcoreana CJ (www.CJ4DX.com), líder mundial en el sector.

El sistema 4DX incorpora en la proyección hasta un total de 21 efectos sincronizados. El espectador tiene la oportunidad de ver los principales estrenos de cartelera con efectos de movimiento, aire, agua, calor, aromas, vibraciones, además de elementos metereológicos como niebla, viento, rayos y burbujas.

Esta tecnología puntera consigue que los efectos se sincronicen con la acción y el sonido de la pantalla, de manera que los espectadores experimentan una inmersión 360 grados en la película.

Conoce más detalles sobre cómo funciona, en este artículo publicado en Cinestel en el año 2016.

CRíTICAS CINE LATINOAMERICANO

“Nuevo Orden”, una visión distópica del director mexicano Michel Franco

Crítica de la película Nuevo Orden un film de Michel Franco

Esta es la historia distópica de un colapso político visto a partir de las acciones de una familia influyente de clase alta, pero que sin embargo se dedica mucho más a desmenuzar los entresijos de una explosión de…

“Mamá, mamá, mamá”, un drama sobre lo que significa ser madre

Reseña de Mama mama mama de Sol Berruezo Pichon Riviere

El relato se aproxima al universo femenino infantil de unas niñas que ya se encuentran en la pubertad o a punto de acceder a ella. El bloqueo por lo ocurrido más las situaciones y fantasías típicas de esa…

ESTRENÓ “EL DIABLO ENTRE LAS PIERNAS”

26 febrero 2021 – Ya ha llegado a las salas de cine españolas “El Diablo entre las Piernas”.

Arturo Ripstein es sin duda el mas relevante director de cine mexicano a nivel internacional. Es un director veterano que se encuentra en plena madurez creativa. A lo largo de estos años ha pulido la lente de su mirada, aguda, desesperada y atormentada. Un explorador de los abismos del alma que se acerca con su cine a la tragedia griega en su profunda inmersión al misterio más grande de la creación: el ser humano.

“El Diablo entre las Piernas”, escrita por su compañera y guionista Paz Alicia Garciadiego, es una tremenda historia de amor y celos en la que los personajes transitan por la pasión de la carne, el eros embravecido, el deseo que nunca muere a pesar del paso del tiempo y los celos locos que desembocan en situaciones inesperadas.

Una película con humor salvaje y con una profunda mirada poética ante la miseria de la vida que llega al ocaso. Algo de piedad y de compasión fluye a lo largo de esta historia valiente y desnuda, tan dura y difícil como el mirarse a sí mismo desnudo ante el espejo. Sin maquillaje, sin peinados, sin vestuarios, sin artificios.

En la película, El Viejo gasta su aburrimiento en deambular por la casa celando a Beatriz, su mujer. Los pleitos desgastan y el equilibrio se rompe: la mujer, a fuerza de sentirse celada, se siente deseada y sobre todo deseable. Quiere comprobarlo. Por ello una noche sale de casa sin rumbo alguno con un solo propósito: sexo. Su regreso a casa desata la hecatombe. Dinorah, la criada, no puede permitir tal osadía y tomará partido. (fmr/wv)

YA ESTÁ EN LOS CINES “14 DÍAS, 12 NOCHES”

19 febrero 2021 – El cineasta quebequense Jean-Philippe Duval ha estrenado en las salas españolas la película que este año es candidata al Oscar a la Mejor Película Extranjera por Canadá: “14 días, 12 noches”, un drama protagonizado por la musa de Xavier Dolan, Anne Dorval, encarnando a una mujer de Quebec que va en busca de las raíces de su hija adoptiva y experimenta un doloroso encuentro con su madre biológica.

La adolescente ha muerto en un accidente y su madre canadiense se ocupa de ir al orfanato vietnamita donde la adoptó, con la esperanza de volver a conectarse emocionalmente con su hija Clara a través de su tierra natal.

El film retrata a dos mujeres marcadas por el luto, aborda la aceptación y el perdón y traza los contornos de una difícil búsqueda de redención. Esta película íntima también se basa en referencias históricas que recuerdan las tragedias experimentadas por millones de vietnamitas y expone algunas de las notables diferencias que existen entre las dos culturas, la asiática y la occidental.

VOTACIONS PEL PREMI DEL PÚBLIC 2020

10 febrer 2021 – Des del 10 de febrer a les 12h, i fins al 15 de març a la mateixa hora, es pot votar el Premi especial del públic a la millor pel·lícula del 2020 al web http://premidelpublic.premisgaudi.cat de l’Acadèmia del Cinema Català. Amb aquesta iniciativa, els Premis Gaudí es van obrir a la participació popular fa tres anys per reconèixer el paper protagonista que juga el públic en el cinema.

La gala dels XIII Premis Gaudí serà enguany “una gala 100” en paraules del seu director, Enric Cambray: per les 100 sales que ha assolit el Cicle Gaudí, la xarxa de programació estable de cinema català impulsada per l’Acadèmia, i pels cinemes centenaris encara en actiu a Catalunya homenatjats recentment. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Calella, la Sala Mozart, espai històric d’aquesta localitat maresmenca que va acollir el passat mes d’octubre aquest reconeixement com a cinema més antic de Catalunya i que és seu del Cicle Gaudí des del 2016, serà l’espai on s’entregarà el Premi especial del públic a la millor pel·lícula.

Els participants podran votar en aquesta edició entre les vuit pel·lícules nominades a Millor pel·lícula (L’ofrena, La dona il·legal, La vampira de Barcelona i Les dues nits d’ahir) i a Millor pel·lícula en llengua no catalana (Adú, La boda de Rosa, Las Niñas i Sentimental).

Entre tots els votants, es sortejaran dos premis: una targeta VIP doble per anar al cine tot l’any, gentilesa del Gremi de Cinemes Catalunya; i una subscripció anual a Filmin.cat per veure cinema online tot l’any, més una subscripció semestral a l’edició digital de La Vanguardia. També s’obsequiaran els dos guanyadors del sorteig amb dos lots de vins DO Catalunya.

A més, els primers 300 participants s’enduran una subscripció de 30 dies a Filmin.cat i entraran en el sorteig d’una entrada doble per assistir a la Gala dels XIII Premis Gaudí el proper diumenge 21 de març, que serà quan es donarà a conèixer la pel·lícula guanyadora, juntament amb el palmarès de la resta de categories de la tretzena edició dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català.

DESPEDIDA A JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

9 febrero 2021 – Iba ya camino de los 90 años de edad, pero este pasado lunes falleció en París mientras dormía el gran escritor, guionista, director y actor francés Jean-Claude Carrière, quien se definía a sí mismo como un “contador de historias”, pues no sólo trabajó para la literatura sino que muy a menudo en guiones y adaptaciones para el cine y la televisión, todas ellas muy bien valoradas.

Aunque es autor de un gran número de guiones, Jean-Claude Carrière debió parte de su fama a su colaboración con el cineasta Luis Buñuel. Esta estrecha relación comenzó en 1964 y duró diecinueve años hasta la muerte del director. Ambos trabajaron juntos por primera vez en la adaptación de la novela de Octave Mirbeau “Le Journal d’une femme de chambre” (Diario de una camarera). La película, protagonizada por Jeanne Moreau, fue la primera de Buñuel en Francia desde el clásico surrealista “La edad de oro” (1930).

Carrière y Buñuel volvieron a trabajar juntos en otras cinco películas, entre ellas dos de las más famosas del director: “Belle de jour”, una adaptación de una novela de Joseph Kessel que sería un gran éxito comercial, y “Le Charme discret de la bourgeoisie” (El Discreto Encanto de la Burguesía), una sátira del espíritu surrealista que les valió a Buñuel y a Carrière una nominación al Oscar al mejor guión original, algo bastante raro para una película francesa.

Entre sus numerosos trabajos para el cine, Carrière también trabajó ocasionalmente con el director de origen checo Miloš Forman y escribió el guion de dos de las películas más famosas de Jacques Deray.

El documentalista mexicano Juan Carlos Rulfo lo retrató en “Carrière 250 metros” y con tal motivo conversamos con este realizador en el año 2012 en esta entrevista.

Otros de los muchos guiones para cine que Carrière firmó fueron “Amante por un día”, de Philippe Garrel (2018), la iraní “La Piedra de la Paciencia” (2013), de Atiq Rahimi y “El Artista y la Modelo” (2012), de Fernando Trueba.

CICLE CINEMES DE LA DIÀSPORA NEGRA

4 febrer 2021 – La Filmoteca de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, presenten el cicle Cinemes de la diàspora negra, una selecció de nou films representatius de la petjada cinematogràfica de l’èxode de la comunitat negra arreu del món i al llarg d’un segle.

Des del cinema mut fins al cinema-assaig contemporani, aquestes obres híbrides i poètiques trenquen amb expectatives lligades a la procedència o la raça mitjançant l’ús d’arxius i de la inscripció de l’artista en l’obra, i ens ofereixen cartes íntimes i polítiques a mode de manifestos en què qüestionen els llegats del postcolonialisme, l’esclavitud i l’imperialisme. Marcades per la deambulació tricontinental dels seus autors i protagonistes, ofereixen respostes davant la crisi del capitalisme i els moviments migratoris globals, en un moment en què «tot el món s’està convertint en un arxipèlag» (Édouard Glissant).

La programadora del cicle, i presentadora de gairebé totes les sessions, és Beatriz Leal, investigadora, docent, crítica i comissària especialitzada en art i cinema contemporanis africans i de la diàspora i cofundadora del Festival de Cinema Africà de Barcelona Wallay!
(més informació)

ESTRENARÁN “UN BLUES PARA TEHERÁN”

2 febrero 2021 – Producida por Alejandra Mora y Lluís Miñarro, llegará a las salas de cine españolas “Un Blues para Teherán”, la ópera prima del periodista cinematográfico y presentador radiofónico Javier Tolentino, director a su vez del programa de Radio 3 El Séptimo Vicio.

Según manifestaba su realizador, la película “es la respuesta o la consecuencia lógica de todo el cine iraní que he ido viendo desde 1997, una forma de devolver al cine iraní todo lo que me ha dado. Desde la sutileza del lenguaje, la búsqueda de la belleza a través de la imágenes y, muy especialmente a su música, una música que ha formado la base de toda la música occidental”.

El filme se articula en torno a diferentes rostros que nos muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. El hilo conductor es un joven kurdo llamado Efran, divertido e irónico, que quiere convertirse en director de cine.

Este proyecto, que ya ha pasado su etapa de postproducción, es una producción de Quatre Films y Eddie Saeta, con el apoyo del ICAA y el Institut Valencià de Cultura, y con la participación de Televisió de Catalunya y À Punt Mèdia, más la colaboración del Institut Ramón Llull y el Ayuntamiento de Guía de Isora.

PREMIS GAUDÍ: ELS NOMINATS DEFINITIUS

28 gener 2021 – La vampira de Barcelona (amb 14 nominacions), Las Niñas (13) i Sentimental (8) són les pel·lícules més nominades a la tretzena edició dels premis de l’Acadèmia del Cinema Català. El palmarès es donarà a conèixer a la gala del diumenge 21 de març de 2021 a l’Auditori del Fòrum CCIB. Un total de 32 títols passen a la segona volta de votacions i opten enguany a entrar al palmarès dels XIII Premis Gaudí. Aquests guardons recullen per primera vegada en els seus tretze anys d’història unes nominacions amb més dones que homes aspirants a premi en les categories nominatives.

Quatre títols opten a l’estatueta a la millor pel·lícula del 2020: La vampira de Barcelona, de Lluís Danés; L’Ofrena, de Ventura Durall; La dona il·legal, de Ramon Térmens; i Les dues nits d’ahir, de Pau Cruanyes i Gerard Vidal.

En l’altra categoria que corona el palmarès, la de millor pel·lícula en llengua no catalana, competeixen quatre llargmetratges més: Adú, de Salvador Calvo; BabyLa boda de Rosa, d’Iciar Bollain; Las Niñas, de Pilar Palomero; i Sentimental, de Cesc Gay.

Una debutant i tres cineastes amb experiència es disputaran el Gaudí a Millor direcció: s’estrena com a nominada l’aragonesa Pilar Palomero amb Las Niñas. Ja guanyador del Gaudí a Millor direcció (per Truman) i Millor guió (de Truman i d’Una pistola en cada mano), enguany Cesc Gay aposta per la comèdia plena de diàlegs i rèpliques rapidíssimes amb Sentimental. La vampira de Barcelona és el primer llargmetratge de ficció de Lluís Danés, també nominat en aquesta categoria. Iciar Bollain ja havia vist com la seva anterior Katmandú, un espejo en el cielo era nominada a Millor pel·lícula en llengua no catalana, entre d’altres candidatures (amb premi per a Verónica Echegui), i ara, amb La boda de Rosa en aquesta altra categoria.

Respecte al premi al Millor guió, repeteixen Gay, Palomero i Bollain (que signa La boda de Rosa amb Alicia Luna), i també està nominada al Gaudí una altra cineasta debutant, Nuria Giménez Lorang, per la seva sorprenent òpera prima, My Mexican Bretzel, també candidata a Millor documental, i que fabula sobre la vida d’una dona de classe acomodada a meitat del segle passat, a partir de la troballa d’unes suposades gravacions domèstiques.

I pel que fa al terreny de les interpretacions: Anna Alarcón (L’ofrena), Andrea Fandos (Las Niñas), Nora Navas (La Vampira de Barcelona) i Candela Peña (La Boda de Rosa) opten a la estatueta femenina; mentre que Alex Brendemühl (L’ofrena), Javier Cámara (Sentimental), Mario Casas (No Matarás) i David Verdaguer (Uno para todos) són els candidats a endur-se el guardó a millor protagonista masculí.

El premi a millor actriu secundària, se’l disputaran Verónica Echegui (L’ofrena), Natalia de Molina (Las Niñas), Bruna Cusí i Núria Prims (ambdues per La Vampira de Barcelona). I Alberto San Juan (Sentimental), Ernesto Alterio (Te Quiero, Imbécil), Francesc Orella (La Vampira de Barcelona) i Abdel Aziz El Mountassir (La Dona Il·legal) formen el pòquer d’aspirants a Millor actor secundari.

UNA SITUACIÓN DELICADA PARA EL CINE

27 enero 2021 – La Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), reaccionó mediante un tweet a la decisión del Govern de la Generalitat de permitir los desplazamientos de personas entre municipios, en caso de que acudan a mítines electorales, diciendo que si se ha pedido a la cultura que se reinvente, que también lo hagan los grupos políticos en sus actividades públicas de cara a las próximas elecciones al Parlament: “Si se puede romper el confinamiento municipal para ir a un mítin político, se debería de poder hacer lo mismo para ir al teatro y garantizar el derecho a la cultura como bien esencial que es” -dicen textualmente-.

Por otro lado, siguen cerrados en Barcelona algunos cines, y concretamente la cadena Cine Yelmo ha cerrado los suyos (excepto en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria)  durante al menos 15 días, es decir, casi todas las 500 pantallas que tiene repartidas en 50 complejos repartidos por todo el territorio español.
Igualmente, el Grupo Balañá anunció que a partir del lunes 1 de febrero cierra sus salas Aribau y Gran Sarrià de la capital de Catalunya.

MURIÓ LA CINEASTA CECILIA MANGINI

22 enero 2021 – La fotógrafa y cineasta Cecilia Mangini falleció el jueves, con 93 años y aún en activo.
El Festival de Sevilla rindió homenaje en su 17ª edición a este referente del cine italiano y de la no ficción, una figura menos conocida de lo que correspondería a su lúcida y comprometida trayectoria como cineasta.

Mangini (Mola di Bari, 1927) fue la primera mujer que rodó documentales en la Italia de la posguerra. El certamen sevillano reconoció su talento y su sólida filmografía el pasado mes de noviembre de 2020, proyectando una docena de sus cortometrajes, estrenando en el territorio español su última película, “Due scatole dimenticate” (2020) y organizando, en formato virtual, la que fue la primera exposición de su obra fotográfica en España, una muestra con algunas de las más bellas imágenes de una Italia en ruinas que se reconstruía tras la guerra y la muerte de Mussolini, así como otras instantáneas fruto de una fértil y nunca acomodaticia trayectoria profesional, entre las que se incluyen retratos de gigantes del cine como Fellini, Pasolini o Chaplin.

BALLÚS ESTRENARÀ “SIS DIES CORRENTS”

8 gener 2021 – “Sis Dies Corrents” és la nova ficció de la directora catalana Neus Ballús que arribarà enguany als cinemes. Una pel·lícula que retrata una setmana a la vida de tres treballadors d’una petita empresa de lampisteria als afores de Barcelona.

El film està compost de sis capítols que es corresponen amb cadascuna de les reparacions que ells hauran de fer, i es concentra en la relació treballador-client que s’estableix, amb algunes parts de comèdia.

Ballús ha optat aquesta vegada per incloure no-actors que fan de si mateixos, en un intent de fer una pel·lícula que fos el més realista possible, i tot recordant els orígens de la directora en el terreny documental amb la fantàstica «La Plaga».

LOS INVENTORES DEL CINEMATÓGRAFO

Cinematógrafo LumièreEl cine es una invención sin ningún futuro. (…)
Nuestro invento no es para venderlo. Puede ser explotado algún tiempo como curiosidad científica, pero no tiene ningún interés comercial. *Antoine Lumière

BILLY WILDER Y LOS FRACASOS EN EL CINE

Billy WilderPor lo general, cuando una película no funciona, uno dice que se adelantó a su tiempo, o que se estrenó demasiado cerca de la Navidad, o que era justo después de la Navidad y la gente se había gastado el dinero en regalos, o que fue un fracaso porque hacía muy buen tiempo y la gente se fue a la playa, o porque llovía y la gente se quedó en casa.
*Billy Wilder, director y guionista austriaco.

POR QUÉ FILMA GARCÍA AGRAZ

José Luis García AgrazFilmo porque el cine, antes que nada, nos seduce al revelarnos lo más secreto de nosotros mismos; porque es el espacio donde podemos palpar nuestras inquietudes con mayor autenticidad, porque es el tiempo en el que esperamos que un milagro se produzca.
José Luis García Agraz, cineasta mexicano.