Inicio » ZONA INDUSTRIA » Leyendo en este Momento:

Presentat el Decàleg de Mesures per l’Audiovisual a Catalunya 2021

enero 21, 2021 ZONA INDUSTRIA
Decàleg de Mesures per l Audiovisual a Catalunya 2021

La Plataforma per la Llengua, en col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, i amb l’adhesió d’algunes de les principals associacions professionals del sector, han elaborat el Decàleg de mesures per l’audiovisual a Catalunya. Aquest document, que anirà acompanyat d’una campanya de comunicació i sensibilització, exposa les deu mesures urgents i de consens en les quals es demana als partits que es presenten a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya que les assumeixin i executin, en cas que formin part del nou govern català.
Segons totes aquestes entitats, l’audiovisual en català ha estat absolutament desatès durant aquesta darrera dècada, amb un finançament públic molt inferior a la mitjana europea i sense una política ferma d’impuls i d’adaptació a la nova era digital.

Aquesta és acció reivindicativa i de sensibilització amb l’objectiu que els partits i agents polítics del país assumeixin una sèrie de mesures per a situar la indústria audiovisual i la cultura de Catalunya “al lloc que li correspon, amb un compromís ferm de treballar per enfortir la producció audiovisual en català i difondre-la”. En aquest decàleg proposen 10 objectius amb mesures executives concretes que reivindiquen qüestions considerades urgents com ara més finançament públic, un canal exclusiu per al jovent o una nova llei que actualitzi les de l’audiovisual i del cinema vigents.

El text integre del Decàleg és el següent:

Augmentar, de manera immediata, el finançament públic del sector audiovisual a 60€ per ciutadà l’any

L’audiovisual és un sector essencialment estratègic i un eix de cohesió social. Tot i que els efectes de la digitalització han estat socialment i culturalment molt profunds, durant aquesta última dècada no s’ha implantat cap política ferma per a l’adaptació de l’audiovisual a la nova era digital.

Malgrat que en aquests moments és un tipus de consum habitual i diari per a la majoria de la població, i especialment per al jovent, ha quedat absolutament desatès. Això s’ha traduït en un finançament públic marcadament baix i allunyat dels estàndards europeus de suport públic al sector.

Per aquest motiu, cal recuperar el concepte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a motor de la indústria audiovisual en català i ampliar-lo per incloure no solament la producció sinó també les altres activitats de la indústria audiovisual (plataformes digitals, telecomunicacions, infraestructures, serveis audiovisuals, etc.). Cal aconseguir de manera immediata una dotació com l’actual de la corporació de ràdio i televisió pública de Dinamarca (el cost per ciutadà és de 100 € anuals), tenint en compte les diferències en el nivell de preus. Aquest increment de la dotació a la CCMA ha de servir estrictament per al creixement i la difusió dels continguts audiovisuals en català.

Atreure noves plataformes digitals a Catalunya i crear un gran nucli audiovisual català amb platós i parc tecnològic

El sector audiovisual ha de fer un salt d’escala per convertir-se en un sector estratègic, i crear contingut en català que es pugui exportar i que generi més recursos per a noves produccions.

Per això, el Govern ha d’elaborar un pla de mesures concretes que incentivi grans plataformes digitals a establir-se a Catalunya. El pla ha d’anar acompanyat d’estímuls fiscals, que possiblement s’han d’acordar a tot l’estat espanyol, per atreure empreses de base tecnològica. Així mateix, cal construir una gran infraestructura audiovisual a Catalunya per al rodatge de sèries de ficció, cinema i gran entreteniment en llengua catalana. En un context propici per a l’aparició de plataformes digitals globals, convé augmentar la comercialització de produccions pròpies i coproduccions, i potenciar la internacionalització de la indústria audiovisual catalana i en català.

Els fons Next Generation EU de la Unió Europea suposen una gran oportunitat per disposar d’aquest parc audiovisual en un període curt de temps. Aquest gran nucli s’ha de com- plementar amb un parc tecnològic audiovisual perquè la nostra indústria sigui més competitiva mitjançant les noves tecnologies.

Recuperar el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Cal recuperar aquest departament, creat el 2006 i vigent fins al 2010, per tal de garantir una estratègia cohesiona- da sobre les polítiques que afecten el sector audiovisual en català. Cal tenir en compte que, actualment, països de referència en el sector audiovisual com ara Dinamarca, Regne Unit, França, Àustria o Suècia també han unificat les polítiques audiovisuals en un únic departament.

Garantir el doblatge i la subtitulació al català de sèries i pel·lícules a totes les plataformes

Cal que, proactivament, la Generalitat actuï per tal de generar doblatges i subtitulacions en català per als continguts de les plataformes de vídeo sota demanda que garanteixin la normalització lingüística en aquest àmbit.

Així mateix, l’augment de l’oferta de títols doblats i subtitulats en català, fruit d’aquest impuls públic, s’ha de fer amb la garantia que totes les versions noves i existents de sèries i obres cinematogràfiques en català arribin, amb el format oportú, a tots els canals de distribució en els quals s’emeten aquestes obres.

El Govern ha de supervisar la circulació adaptada i gratuïta de totes les versions en català que han estat o que seran pagades amb diners públics.

Obertura d’un canal juvenil i inversió de recursos de la CCMA en continguts per a infants, adolescents i joves

El Govern ha d’aprovar el nou contracte programa de la CCMA urgentment, d’acord amb el mandat del Parlament, que ha de prioritzar l’ampliació de la base de seguidors de la CCMA i incorporar sobretot l’audiència jove. Com a referència, cal tenir en compte l’exemple de la Corporació Finlandesa de Ràdio i TV, que aquests anys vinents destinarà entre un 15 i un 20 % dels seus recursos a contin- guts juvenils i a l’oferta en línia adaptable a múltiples pantalles.

Concretament, aquesta prioritat s’ha de centrar en la creació d’un canal juvenil de TDT (independent, sense compartir freqüència amb el canal infantil) i multiplataforma en català. Així mateix, cal implantar, tant al canal generalista com al nou canal juvenil, tres estratègies: en primer lloc, continuar i potenciar la creació de continguts audiovisuals de qualitat propis (Merlí, Polseres Vermelles, etc.), i estrangers (sèries internacionals d’èxit com ho va ser Bola de Drac; tant d’animació japonesa com de ficció internacional, i tant per al canal infantil com per al nou canal juvenil).

En segon lloc, cal crear programes pensats per a les xarxes socials, professionals (com Bricoheroes) i amateurs (com MoodZ, per bé que amb una presència plena del català). I, per acabar, s’han de promocionar a la graella clàssica els nous continguts llençats a la xarxa, posant-los a l’agenda i ajudant-los a crear una massa crítica de seguidors, fent seccions sobre aquests progra- mes als magazins o als programes de zapping.

En l’aplicació d’aquestes estratègies, cal que la CCMA col·labori amb la indústria per crear un laboratori de nous continguts que permetin d’adaptar-se als canvis continus en el consum de l’audiovisual i que, alhora, n’afavoreixi la transformació.

Revisar la Llei de la CCMA i el seu llibre d’estil per reforçar la normalització de la llengua pròpia

A més de revisar aquesta reglamentació, cal garantir-ne el compliment per reforçar que la ràdio i la televisió públiques compleixen la missió de normalitzar el català, i també l’occità a l’Aran, d’acord amb el que preveu l’Estatut d’autonomia, la Llei de política lingüística i la Llei de la comunicació audiovisual vigents.

En la revisió de la normativa i del llibre d’estil, s’han d’es- pecificar directrius lingüístiques que facin referència tant al model de llengua i hàbits dels continguts emesos com als casos on hi ha presència d’altres llengües de manera justificada, per assegurar la presència plena de la llengua catalana o occitana. Aquestes directrius han de tenir validesa tant interna, en les produccions pròpies, com externa, en les produccions contractades (mitjançant clàusules lingüístiques) i en l’adquisició de produccions exteriors.

Crear un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació, amb representació dels territoris català, valencià i balear

Cal que aquest òrgan de coordinació estable tingui representació política i institucional dels tres territoris amb l’objectiu d’implantar la Declaració de Palma i consolidar un mercat audiovisual de més de 10 milions d’espectadors potencials.

Aquest òrgan s’ha de reunir mensualment, de manera periòdica, per aconseguir l’eficiència dels recursos públics invertits en l’audiovisual en català (compartir doblatges de pel·lícules i sèries, intercanvi i coproducció de programes pensats per a televisió tradicional o per a xarxes socials, etc.) i la creació de nous públics. Aquest òrgan ha d’estudiar i promoure la cooperació per a l’adquisició de produc- tes internacionals d’èxit que requereixin un esforç econòmic alt i que la FORTA (Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) no estigui disposada a assumir. Així mateix, ha d’elaborar i executar un pla estratègic per assolir la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació en català tenint en compte que no hi ha impediments tècnics per a dur-la a terme.

Acordar la transposició de la directiva europea de l’audiovisual, perquè doni marge competencial a la Generalitat

Cal que la transposició de la directiva UE 2018/1808 de serveis de comunicació audiovisual a la llei espanyola garanteixi la regulació descentralitzada dels serveis de comunicació, tenint en compte que l’Estatut d’autonomia dona a la Generalitat diversos àmbits competencials per a regular aquests serveis. Aquesta regulació estatal ha de partir d’uns requeriments lingüístics de mínims i ha de donar marge a les comunitats autònomes perquè n’esta- bleixin d’addicionals.

L’avantprojecte de reforma de llei audiovisual presentat pel Consell de Ministres espanyol no fa avenços en aquest sentit i, per tant, és imprescindible que es modifi- qui mentre es tramita al Congrés dels Diputats. També és important que la llei espanyola estableixi una taxa als prestadors de serveis no lineals que contribueixi en la indústria audiovisual en català.

Posteriorment a la transposició a la llei espanyola, cal una revisió de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya que desplegui un règim d’obligacions lingüístiques, amb sancions incloses, partint de les bases següents: oferiment d’un mínim de l’oferta del catàleg amb opció lingüística catalana tant en doblatge i subtitulació com en versió original; prominència de les obres audiovisuals en llengua catalana; desvinculació de l’origen del producte audiovisual amb el de les obligacions lingüístiques concretes (les mesures no poden ser obligatòries únicament sobre la producció d’origen europeu); i obligatorietat de la llengua catalana en els dispositius de veu de serveis o productes, digitals o físics, de venda o que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.

Donar compliment immediat a la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya

Prèviament al compliment de la Llei, la Generalitat ha de donar una resposta eficaç i urgent al dictamen motivat de la CE del juny del 2012, que mantingui les obligacions lingüístiques de l’article 18 en la majoria de l’oferta cinematogràfica a les sales de cinema.

A partir d’aquesta modificació, la Llei es pot fer efectiva immediatament, atès que l’article 18, a més de parlar de les còpies analògiques, també fa referència al cinema digital actual i és aplicable tant en les estrenes de pel·lícules digitals dobla- des i subtitulades en sales de cinema com en la distribu- ció posterior.

L’article 18, doncs, estableix textualment que «quan el suport sigui digital, totes les còpies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüístic en català». Segons aquest article, les empreses exhibidores tenen l’obligació d’exhibir el 50 % de projeccions en català, un percentatge rebaixat al 25 % pel Tribunal Constitucional a la sentència 89/2017. A més, l’article 17 obliga també a la circulació posterior a l’estrena en sales: les empreses distribuïdores han de garantir que totes les pel·lícules que s’han estre- nat doblades o subtitulades en català en sales de Cata- lunya incloguin aquesta versió quan es distribueixin en els altres canals (televisions, plataformes digitals, DVD, etc.) un cop s’han estrenat.

Actualitzar la legislació de l’audiovisual i del cinema amb una nova llei

Cal partir de la Llei de la Comunicació Audiovisual 22/2005, de la Llei del cinema 20/2010 i de la transposició de la directiva europea UE 2018/1808, i elaborar una nova llei de l’audiovisual. La nova legislació ha d’incorpo-rar les obligacions lingüístiques esmentades en el punt 8 i 9 del decàleg.Síguenos en Twitter color

 

fmr/Cmdnt

Decàleg de Mesures per l Audiovisual a Catalunya 2021

La información: lo primero para poder elegir

CINESTEL.COM/ FUNDADA EN JULIO 2005

Cinestel, más de 15 años

FILMOTECA __ MES DE MAIG DEL 2021

Els gustos cinèfils de la fotògrafa Colita, la selecció de la crítica i la premsa especialitzada de les millors pel·lícules de 2020, la retrospectiva del D’A Film Festival dedicada a la directora polonesa Malgorzata Szumowska i la visita del cineasta francès Olivier Ducastel en el marc del festival de cinema LGTBIQ+ FIRE!!, són algunes de les propostes destacades del programa de maig de la Filmoteca de Catalunya.

Carta blanca a Colita
La Gauche Divine, la Nova Cançó o l’Escola de Barcelona cinematogràfica han tingut una de les seves millors cronistes en la fotògrafa Colita. Deixeble de mestres com Oriol Maspons, Francesc Català Roca i Xavier Miserachs, Colita va entrar al món de la fotografia per la porta del cinema: el seu primer encàrrec professional va ser fer la foto fixa al rodatge de “Los Tarantos” (1962).

La Filmoteca li ha brindat una Carta blanca en què combina els seus títols predilectes en els quals ha fet de foto fixa (Las crueles, Morbo o Rojo sangre) amb una tria de les debilitats com a espectadora que revela la seva cinefília transversal (La nit del caçador, Le dernier métro o Alien).

Els millors films de 2020
Arriba un dels cicles més esperats pel públic de la Filmoteca, el que aplega el millor de la collita cinematogràfica de l’any anterior a partir d’una enquesta entre crítics i periodistes especialitzats. El cicle permet ara veure aquesta selecció (prop d’una vintena de títols) en pantalla gran, amb sessions que s’allargaran fins al mes de juny i que inclouen la “Vitalina Varela” de Pedro Costa, que ja vam tenir el goig de preestrenar, el fenomen de l’animació franco-català “Josep”, o el documental de l’any, “El año del descubrimiento”, de Luis López Carrasco.

Malgorzata Szumowska: la retrospectiva del D’A
És una de les directores més destacades del cinema polonès contemporani, i una de les protagonistes de la nova edició del D’A. El seu cinema es defineix, formalment i pels temes que tracta, en les tensions entre pols oposats que, al cap i a la fi, són forces complementàries, les dues cares de la mateixa moneda. L’any 2000 la seva òpera prima, “Happy Man”, va ser nominada als European Film Awards i guardonada al Festival de Tessalònica.

Després, Malgorzata Szumowska s’ha convertit en una habitual en certàmens internacionals, amb films com “Ellas” (amb Juliette Binoche), “Cuerpo” (millor direcció a Berlín) o “Mug” (Gran Premi del Jurat a Berlín). El 2019 va fer el salt amb una coproducció internacional rodada en anglès, “The Other Lamb”.

I a més a més…
– El cineasta Olivier Ducastel presenta tres dels films que ha codirigit amb la seva parella professional i sentimental, Jacques Martineau, en el marc del festival de cinema LGTBIQ+ organitzat pel Casal Lambda de Barcelona FIRE!!.

Arqu[in]FILM, la mostra de cinema d’arquitectura de Barcelona, té aquest any com a tema “Arquitectura i poder”, des d’un vessant polític, social, econòmic i cultural.

– La Filmoteca acull un any més la presentació dels tres films nominats als Premis LUX del Parlament Europeu.

– La publicació de l’únic guió cinematogràfic de Federico García Lorca (Babel Libros) propicia una triple sessió dedicada al poeta, que inclou la versió d’aquest text que va fer el 1998 Frederic Amat, Viaje a la luna, la col·laboració de Buñuel i Dalí a “Un chien andalou” i el curt de Pere Portabella “Mudanza”.

– El periodista cinematogràfic Javier Tolentino, gran amic de la Filmoteca i director del programa de Radio 3 El séptimo vicio, estrena el seu debut com a director: “Un blues per a Teheran”.

– El projecte europeu A Season of Classic Films, liderat per l’Associació de Cinemateques Europees (ACE), programa films restaurats per 22 arxius cinematogràfics europeus amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni cultural europeu.

– Continuen les sessions de Flamenca Barcelona, el cicle programat pel flamencòleg Pedro G. Romero, i de la celebració dels 50 anys de Drac Màgic.

EL DOCSBARCELONA HÍBRID DEL 2021

La vint-i-quatrena edició de DocsBarcelona s’adaptarà a l’actual context de la pandèmia amb un format híbrid. Del 18 al 30 de maig de 2021 combinarà les projeccions al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i al Cinema Aribau de la capital catalana amb la programació en línia per a tot Espanya a través de Filmin. Aquesta cita anual indispensable per als amants del documental també arribarà a les sales de la província de Barcelona, mitjançant la iniciativa DocsBarcelona a prop.

Les seccions per als professionals i les activitats de finançament d’indústria del certamen es tornaran a celebrar en format virtual, mitjançant la finestra online oberta en la passada edició, tot un èxit de convocatòria que va permetre als documentalistes i als finançadors treballar en plena crisi sanitària. Enguany mantindrà el seu volum amb la participació de més de cinquanta projectes arribats de més de vint països.

A més de la programació en sala i virtual i de les activitats de mercat que oferirà DocsBarcelona 2021, el festival manté un eix dedicat al públic més jove amb una aposta creixent per portar el documental a les aules, amb la secció Docs&Teens que enguany es manté online, i per promocionar el talent emergent, amb la secció DOC-U, un espai d’exhibició de la producció documental universitària que en aquesta edició amplia la programació a centres d’arreu d’Espanya.

ALL ROADS LEAD TO BARCELONA

One of the best ways to follow what’s going on at the movie theaters area and what the next innovations are representing for the movies distribution industry, is taking a look at CineEurope coverage released on our site Cinestel.com

Una de les millors maneres de seguir tot el que està passant al voltant del àrea profesional de les sales de cinema i també d’allò que les següents innovacions representen per a la indústria de distribució de pel·lícules, és fent una ullada a la cobertura de CineEurope feta pel nostre lloc web Cinestel.com

This is a links’ summary (most of the reports and interviews are written in Spanish):

Aquest és un sumari en anglès dels enllaços a notícies i entrevistes:

FILMOTECA: AULA DE CINEMA

FILMOTECA PER A LES ESCOLES

PRIMERA SALA 4DX EN CATALUNYA

Los Cines Filmax Gran Via ya ofrecen a sus espectadores la primera sala en Cataluña con tecnología 4DX. Y lo hacen de la mano de la compañía surcoreana CJ (www.CJ4DX.com), líder mundial en el sector.

El sistema 4DX incorpora en la proyección hasta un total de 21 efectos sincronizados. El espectador tiene la oportunidad de ver los principales estrenos de cartelera con efectos de movimiento, aire, agua, calor, aromas, vibraciones, además de elementos metereológicos como niebla, viento, rayos y burbujas.

Esta tecnología puntera consigue que los efectos se sincronicen con la acción y el sonido de la pantalla, de manera que los espectadores experimentan una inmersión 360 grados en la película.

Conoce más detalles sobre cómo funciona, en este artículo publicado en Cinestel en el año 2016.

ENTREVISTAS

Entrevista a Martín Desalvo por su película “El Silencio del Cazador”

El Silencio del Cazador Entrevista a Martin Desalvo

En cierta forma, la película sigue apostando por algunas doctrinas que le han aportado solidez a estos géneros cinematográficos, y lo hace a través de actores como Pablo Echarri, Mora Recalde, Alberto Ammann y…

FILMOTECA: ELS SERVEIS EDUCATIUS

CRíTICAS CINE LATINOAMERICANO

“Cuando el Olimpo choca con la Pampa” retrata a Ricardo Cinalli

Ricardo Cinalli en Cuando el Olimpo choca con la Pampa

Tiene un comienzo imponente a través del cual se destaca que el protagonista es una persona a la que siempre le ha gustado nadar a contracorriente, o sea, ser uno mismo, lo cual supone ya una excelente…

PALMARÉS DEL D’A FILM FESTIVAL

7 mayo 2021 – La película rumana “Poppy Field” se alzó con el Premio Talents, el premio principal del D’A Film Festival Barcelona, concedido a la mejor película de la sección del mismo nombre y dotado con 10 000 euros. “Poppy Field” es el debut de Eugen Jebeleanu y el jurado la ha premiado “por proponer una absorbente inmersión en una realidad asfixiante a través de una narración precisa, unas interpretaciones contundentes y una dirección virtuosa”.

El jurado concedió una mención a la película italiana “Queridos vecinos” de los hermanos Damiano y Fabio D’Innocenzo, de la que el jurado destacó “su lenguaje formal arriesgado y singular”.

El Premio Un Impulso Colectivo del D’A 2021 es para “Karen”, de María Pérez Sanz, “por su capacidad de hacer a la vez una película sobre Karen Blixen y sobre la estrella Christina Rosenvinge; una película sobre el éxito y el fracaso; sobre el recuerdo y lo fantasmágórico; y sobre el paisaje africano y extremeño”.
Asimismo, el jurado concede una mención especial a “Ovella”, de un colectivo surgido de la ESCAC y formado por Marc Puig Biel, Júlia Marcos Lázaro, Daria Molteni y Sergi Rubio González

El Premio Un Impulso Colectivo está dotado con la cesión de las instalaciones y material técnico de la ECAM (Escuela de cine y del audiovisual de Madrid) para la realización o postproducción de la siguiente película de la directora galardonada.

Por último, el Premio de la Crítica -concedido con la colaboración de la ACCEC Associació Catalana de la Crítica i l’Escriptura Cinematogràfica- ha recaído en la ópera prima de la directora y actriz francesa Suzanne Lindon, “Seize printemps”.

ELECCIONS A L’ACADÈMIA DEL CINEMA

4 maig 2021 – En el marc de l’Assemblea general de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, s’han convocat les eleccions que decidiran la propera Junta directiva, després de dos mandats presidits per la productora Isona Passola.

La Junta directiva actual formada per Agustí Argelich, Joan Bas, Josep Maria Civit, Judith Colell, Maria Molins, Paco Poc, Sílvia Quer, Edmon Roch, Eduard Sola i Isona Passola, designava així la data que donarà per finalitzat el seu període al capdavant de l’entitat organitzadora dels Premis Gaudí.

Els comicis se celebraran el proper dia 14 de juny, dia en el qual els acadèmics i acadèmiques triaran amb el seu vot quina és la candidatura guanyadora d’entre totes les presentades entre avui 4 de maig i el proper dia 17 de maig.

Un cop validades les candidatures presentades per la Junta electoral, formada pels acadèmics Mariona Claveria, Rosa Maria Fusté, Lluís Maria Güell, Anna Petrus i Oriol Sala-Patau, es donarà inici a la campanya electoral que es desenvoluparà entre el 19 de maig i el dia 12 de juny. Després de la jornada de reflexió, el dia 14 de juny es recollirà el vot presencial dels socis i sòcies, que dies abans hauran pogut exercir el seu dret per correu o electrònicament.

INTRODUCCIÓN AL DOCSBARCELONA 2021

27 abril 2021 – DocsBarcelona 2021 tendrá lugar en formato híbrido (presencial + Filmin) del 18 al 30 de mayo próximos. En el CCCB de Barcelona fue presentada la totalidad de la programación de este año, sobre la que destacamos algunos anuncios hechos, que ampliaremos en próximas informaciones.

El activismo verde, el mundo del arte y la vida de las mujeres en el Oriente Medio conforman los ejes temáticos de esta programación que asimismo acoge las más recientes producciones de grandes cineastas como Gianfranco Rosi, Viktor Kossakovsky o Julien Faraut; e igualmente presenta otras películas que guardan relación con iconos como Mikhaïl Gorbatchev, Truman Capote, Tennessee Williams o la submarinista Valerie Taylor.

“Balandrau, infern glaçat”, de Guille Cascante, será la película inaugural y “Dani Karavan”, de Barak Heymann, la de clausura.

“El retorn: La vida després de l’ISIS”, “El secreto del Doctor Grinberg”, “Altsasu” y “Llum i llibertat” serán algunas de las producciones catalanas presentes en esta 24ª edición.

LOS OSCAR PREMIARON A “NOMADLAND”

26 abril 2021 – “Nomardland” fue la gran vencedora de la noche de la 93 edición de los Premios Oscar de Hollywood, al obtener los reconocimientos a mejor película, dirección, guion adaptado y actriz protagonista (Frances McDormand), siendo Chloe Zhao la segunda mujer en alcanzar ese hito en este evento que es casi centenario.

Del resto de premios, es posible en estos días disfrutar en salas de “Otra Ronda” (mejor film internacional), del danés Thomas Vinterberg, o de “El Padre”, con Anthony Hopkins (mejor actor) como protagonista.

“El juicio de los 7 de Chicago” (sin premios, pero con 10 nominaciones) y “Mank” (diseño de producción y fotografía), están ya disponibles en Netflix, mientras que “Judas y el mesías negro” (mejor canción original) se puede ver en Amazon Prime Video.

ESTRENARÁ “EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA”

24 abril 2021 – Andrew Levitas estrenará en salas españolas este próximo viernes 30 de abril su película “El fotógrafo de Minamata”, protagonizada por el actor Johnny Depp.

El actor se mete en la piel de William Eugene Smith, uno de los más reconocidos reporteros fotográficos del siglo XX, considerado por muchos como uno de los padres del ensayo fotográfico moderno y uno de los fotoperiodistas más venerados de la Segunda Guerra Mundial.

El trabajo más importante e influyente de Smith fue su ensayo fotográfico final, creado durante una asignación de tres años, de 1971 a 1974, en la ciudad costera japonesa de Minamata, donde sacó sus fotos más famosas, entre las que se encuentra la emblemática “Tomoko Uemura in Her Bath”, que este 2021 cumple 50 años.

En la película, el fotógrafo se ha convertido en un recluso, desconectado de la sociedad y de su carrera. Pero un encargo secreto del editor de la revista Life, Robert Hayes (Bill Nighy), le envía a la ciudad costera japonesa de Minamata, asolada por el envenenamiento con mercurio, resultado de décadas de grave negligencia industrial por parte de la Corporación Chisso del país.
Allí, Smith se sumerge en la comunidad, documentando sus esfuerzos por vivir con la enfermedad de Minamata y su apasionada campaña para lograr el reconocimiento de Chisso y del gobierno japonés.

Mencionar, en último lugar, que Johnny Depp, el protagonista de esta historia, recién visitó Barcelona para presentar la première del film en el marco del BCN Film Fest de este año, muestra de cine que en su palmarés premió a “Pequeño País”, el más reciente trabajo del director francés Eric Barbier, como mejor película, al tiempo que recibió a Isabelle Huppert y Fernando Trueba, entre otros.

PROGRAMACIÓN DEL D’A FILM FESTIVAL

14 abril 2021 – El D’A Film Festival Barcelona se inaugurará el 29 de abril con uno de los fenómenos del año del cine francés, “Adiós, idiotas” de Albert Dupontel, ganadora de siete premios César, incluidos el de mejor película y director. El festival se clausurará con la sensacional “Miss Marx” de la directora italiana Susanna Nicchiarelli (Nico, 1988), una revisión en clave punk del cine de época, protagonizada por la hija pequeña de Karl Marx, encarnada por la actriz Romola Garai (vista en “Sufragistas”).

Quince films a competición

La sección competitiva del festival ─con un premio de 10 000 euros─ está dedicada a autores emergentes con un máximo de dos largometrajes en su filmografía y presenta quince películas. Una selección con obras de trece países, desde México en Rumanía, pasando por España, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, y ocho films de directores y directoras debutantes.

Películas inquietas y urgentes, que merece la pena seguir de cerca, algunas de ellas con una sólida trayectoria en los festivales internacionales, como “Mamá, mamá, mamá” de la argentina Sol Berruezo, galardonada con una Mención especial de la sección Generation K-Plus en la última Berlinale, “Residue” del norteamericano de origen etíope Merawi Gerima, estrenada en Venecia y nominada a dos Independiente Spirit Awards, o la sorprendente “Marygoround”, una película colorista y kitsch de la directora Daria Woszek que ganó el premio a la mejor película y mejor actriz al último Festival de Gijón. También se verá el delicioso debut en la dirección de Suzanne Lindon (con un apellido que es aristocracia del cine francés) con “Seize printemps”, una explosión de juventud y vitalidad protagonizada por ella misma; la contundente película rumana “Poppy Field” de Eugene Jebeleanu o la sátira social “Queridos vecinos” de los italianos Damiano y Fabio De Innocenzo.

Los grandes nombres del D’A

Los grandes nombres del cine contemporáneo tienen su cita anual en el D’A Film Festival Barcelona, y a las ya anunciadas películas de directores como Emmanuel Mouret, Nobuhiro Suwa o Abel Ferrara, se suman los nombres de la gran directora norteamericana Kelly Reichardt y su última película, “First Cow”; “Malmkrog” de Cristi Puiu, (Giraldillo de Oro en Sevilla 2020); o el celebrado nuevo film de Guillaume Brac, “¡Al abordaje!”.

El monumental proyecte DAU del cineasta ruso Ilya Khrzhanovskiy tendrá doble presencia en festival con el film “DAU. Natasha”, y la serie “DAU. Degeneration”, de casi siete horas de duración que es estreno absoluto en España. Además, el estreno mundial de la nueva película de Marc Ferrer, “¡Corten!”, un clásico indiscutible del D’A Film Festival Barcelona que se verá en Direccions, la sección estrella del festival, una nueva película producida por Filmin y Canadá, un salto de nivel en la carrera de este cineasta afrancesado y auténticamente barcelonés.

DOCSBARCELONA: ESTRENA D’ALBA SOTORRA

13 abril 2021 – Alba Sotorra (Game Over, Comandante Arian), estrenarà a la secció Panorama de DocsBarcelona 2021 el seu últim documental, “El retorn: la vida després de l’ISIS” (The Return: Life After ISIS). La pel·lícula narra la història íntima d’un grup de dones occidentals que van dedicar la seva joventut a l’ISIS, però que ara volen tenir l’oportunitat de reconstruir les seves vides a casa. La directora catalana s’endinsa en una situació complexa amb empatia i sense prejudicis i obre el debat del retorn de membres de l’ISIS als seus països d’origen.

L’accés exclusiu d’Alba Sotorra al camp d’al-Roj, al nord-est de Síria, ens mostra la dura realitat d’aquestes dones i l’Estat Islàmic. Shamima Begum (Regne Unit) i Hoda Muthana (EUA) van marxar dels seus països manipulades per la propaganda terrorista i l’odi de les xarxes socials. Van ser demonitzades pels mitjans de comunicació i ara ningú vol saber res d’elles. El penediment sincer mereix una segona oportunitat? Es pot justificar que els països occidentals acceptin el retorn dels seus fills però rebutgin que les seves mares puguin tornar?

El seguiment de dos anys de la vida de la Shamima, la Hoda, la Hafida, la Nawal i la Kimberly ens posa en un lloc incòmode, però el seu testimoni ens fa entendre la crueltat, l’abús i la misogínia que han viscut. La sensibilitat de Sotorra per observar sense prejudicis posa en evidència la necessitat urgent d’establir un diàleg honest i empàtic entre cultures, religions, gèneres i cosmovisions diferents. (fmr/tas)

ESTRENÓ EN SALAS DE CINE “OTRA RONDA”

10 abril 2021 – La más reciente película del director danés Thomas Vinterberg acaba de llegar a las grandes pantallas cinematográficas. “Otra Ronda” es una poderosa y emotiva reflexión sobre los efectos y consecuencias del consumo de alcohol en la vida de las personas.

El filme plantea la surrealista teoría de que deberíamos nacer con una pequeña cantidad de alcohol en nuestra sangre, y que una ligera embriaguez abre nuestras mentes al mundo que nos rodea, disminuyendo nuestros problemas y aumentando nuestra creatividad.

Animados por esa falacia, Martin y tres de sus amigos, todos cansados profesores de secundaria, se embarcan en un experimento para mantener un nivel constante de intoxicación etílica a lo largo de su jornada laboral.

Además de estar nominada a los Oscars a Mejor Película Internacional y a Mejor Dirección, la película también ganó el Premio César a Mejor Película Extranjera. Además, ha sido nominada a los Premios Bafta: mejor película de habla no inglesa, mejor director, mejor actor y mejor guión original. “Otra Ronda” ganó cuatro de los Premios Efa a los que estaba nominada: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Mads Mikkelsen) y Mejor Guión. También consiguió la Concha de Plata a Mejor Actor en el pasado festival de San Sebastián para sus cuatro actores protagonistas.

PALMARÉS FESTIVAL NANTES CINE ESPAÑOL

5 abril 2021 – El thriller psicológico “Baby”, de Juanma Bajo Ulloa y la fábula filósofica “Armugán”, de Jo Sol, han sido los máximos galardonados (ex-aequo) con el Premio del Jurado Julio Verne del Festival de Cine Español de Nantes (Francia) de este año, en el que “Baby” también obtuvo el Premio del Jurado Joven.

Mientras las salas de espectáculo están cerradas al otro lado de los Pirineos, los organizadores han optado por un formato híbrido. Del 25 de marzo al 4 de abril, el Festival ha propuesto una selección de 29 películas inéditas en Francia a través del formato online, así como encuentros virtuales con los cineastas de las películas en Competición Ficciones, Documentales y el ciclo de La Ventana vasca.

El Festival tiene previsto prolongarse en mayo y junio en las salas de cine durante tres fines de semana de proyecciones y encuentros. Montxo Armendáriz, Ángeles González-Sinde, Fernando Trueba, Enrique Urbizu, Imanol Uribe o Rosa Vergés ya han confirmado su presencia.

El cortometraje “Lo efímero”, de Jorge Muriel, logra el Premio del Jurado de Cortometrajes y el Premio del Público. Y las otras cinco películas premiadas son: “Las niñas”, de Pilar Palomero (Premio a la Mejor Ópera Prima); “Uno para todos”, de David Ilundain (Premio del Público); “Rol & Rol”, de Chus Gutiérrez (Premio al Mejor Documental) y “Diecisiete”, de Daniel Sánchez Arévalo (Premio del Jurado Escolar).

Para la decisión de premiar ex-aequo a “Baby” y “Armugán” con el galardón principal, el Jurado Oficial valoró: “la primacía radical de la imagen sobre el diálogo, una magnífica fotografía que hizo que todo el mundo lamentara no haber podido descubrir estas películas en la gran pantalla, la presencia vibrante e infinitamente conmovedora de la naturaleza y, especialmente, del mundo animal. Una en el género del terror revisitado poéticamente: “Baby”, de Juanma Bajo Ulloa, de magníficos colores; la otra, “Armugán”, de Jo Sol, una fábula filosófica y profundamente humana, en un blanco y negro igualmente espléndido. Ambas reciben ex aequo el Premio Julio Verne”.

La musa del Festival de este año es la actriz Marisa Paredes, quien será recibida presencialmente en la Ópera de Nantes los próximos días 12 y 13 de junio.

BILLY WILDER Y LOS FRACASOS EN EL CINE

Billy WilderPor lo general, cuando una película no funciona, uno dice que se adelantó a su tiempo, o que se estrenó demasiado cerca de la Navidad, o que era justo después de la Navidad y la gente se había gastado el dinero en regalos, o que fue un fracaso porque hacía muy buen tiempo y la gente se fue a la playa, o porque llovía y la gente se quedó en casa.
*Billy Wilder, director y guionista austriaco.

LOS INVENTORES DEL CINEMATÓGRAFO

Cinematógrafo LumièreEl cine es una invención sin ningún futuro. (…)
Nuestro invento no es para venderlo. Puede ser explotado algún tiempo como curiosidad científica, pero no tiene ningún interés comercial. *Antoine Lumière