Inicio » ZONA INDUSTRIA » Leyendo en este Momento:

Presentat el Decàleg de Mesures per l’Audiovisual a Catalunya 2021

enero 21, 2021 ZONA INDUSTRIA
Decàleg de Mesures per l Audiovisual a Catalunya 2021

La Plataforma per la Llengua, en col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, i amb l’adhesió d’algunes de les principals associacions professionals del sector, han elaborat el Decàleg de mesures per l’audiovisual a Catalunya. Aquest document, que anirà acompanyat d’una campanya de comunicació i sensibilització, exposa les deu mesures urgents i de consens en les quals es demana als partits que es presenten a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya que les assumeixin i executin, en cas que formin part del nou govern català.
Segons totes aquestes entitats, l’audiovisual en català ha estat absolutament desatès durant aquesta darrera dècada, amb un finançament públic molt inferior a la mitjana europea i sense una política ferma d’impuls i d’adaptació a la nova era digital.

Aquesta és acció reivindicativa i de sensibilització amb l’objectiu que els partits i agents polítics del país assumeixin una sèrie de mesures per a situar la indústria audiovisual i la cultura de Catalunya “al lloc que li correspon, amb un compromís ferm de treballar per enfortir la producció audiovisual en català i difondre-la”. En aquest decàleg proposen 10 objectius amb mesures executives concretes que reivindiquen qüestions considerades urgents com ara més finançament públic, un canal exclusiu per al jovent o una nova llei que actualitzi les de l’audiovisual i del cinema vigents.

El text integre del Decàleg és el següent:

Augmentar, de manera immediata, el finançament públic del sector audiovisual a 60€ per ciutadà l’any

L’audiovisual és un sector essencialment estratègic i un eix de cohesió social. Tot i que els efectes de la digitalització han estat socialment i culturalment molt profunds, durant aquesta última dècada no s’ha implantat cap política ferma per a l’adaptació de l’audiovisual a la nova era digital.

Malgrat que en aquests moments és un tipus de consum habitual i diari per a la majoria de la població, i especialment per al jovent, ha quedat absolutament desatès. Això s’ha traduït en un finançament públic marcadament baix i allunyat dels estàndards europeus de suport públic al sector.

Per aquest motiu, cal recuperar el concepte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a motor de la indústria audiovisual en català i ampliar-lo per incloure no solament la producció sinó també les altres activitats de la indústria audiovisual (plataformes digitals, telecomunicacions, infraestructures, serveis audiovisuals, etc.). Cal aconseguir de manera immediata una dotació com l’actual de la corporació de ràdio i televisió pública de Dinamarca (el cost per ciutadà és de 100 € anuals), tenint en compte les diferències en el nivell de preus. Aquest increment de la dotació a la CCMA ha de servir estrictament per al creixement i la difusió dels continguts audiovisuals en català.

Atreure noves plataformes digitals a Catalunya i crear un gran nucli audiovisual català amb platós i parc tecnològic

El sector audiovisual ha de fer un salt d’escala per convertir-se en un sector estratègic, i crear contingut en català que es pugui exportar i que generi més recursos per a noves produccions.

Per això, el Govern ha d’elaborar un pla de mesures concretes que incentivi grans plataformes digitals a establir-se a Catalunya. El pla ha d’anar acompanyat d’estímuls fiscals, que possiblement s’han d’acordar a tot l’estat espanyol, per atreure empreses de base tecnològica. Així mateix, cal construir una gran infraestructura audiovisual a Catalunya per al rodatge de sèries de ficció, cinema i gran entreteniment en llengua catalana. En un context propici per a l’aparició de plataformes digitals globals, convé augmentar la comercialització de produccions pròpies i coproduccions, i potenciar la internacionalització de la indústria audiovisual catalana i en català.

Els fons Next Generation EU de la Unió Europea suposen una gran oportunitat per disposar d’aquest parc audiovisual en un període curt de temps. Aquest gran nucli s’ha de com- plementar amb un parc tecnològic audiovisual perquè la nostra indústria sigui més competitiva mitjançant les noves tecnologies.

Recuperar el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Cal recuperar aquest departament, creat el 2006 i vigent fins al 2010, per tal de garantir una estratègia cohesiona- da sobre les polítiques que afecten el sector audiovisual en català. Cal tenir en compte que, actualment, països de referència en el sector audiovisual com ara Dinamarca, Regne Unit, França, Àustria o Suècia també han unificat les polítiques audiovisuals en un únic departament.

Garantir el doblatge i la subtitulació al català de sèries i pel·lícules a totes les plataformes

Cal que, proactivament, la Generalitat actuï per tal de generar doblatges i subtitulacions en català per als continguts de les plataformes de vídeo sota demanda que garanteixin la normalització lingüística en aquest àmbit.

Així mateix, l’augment de l’oferta de títols doblats i subtitulats en català, fruit d’aquest impuls públic, s’ha de fer amb la garantia que totes les versions noves i existents de sèries i obres cinematogràfiques en català arribin, amb el format oportú, a tots els canals de distribució en els quals s’emeten aquestes obres.

El Govern ha de supervisar la circulació adaptada i gratuïta de totes les versions en català que han estat o que seran pagades amb diners públics.

Obertura d’un canal juvenil i inversió de recursos de la CCMA en continguts per a infants, adolescents i joves

El Govern ha d’aprovar el nou contracte programa de la CCMA urgentment, d’acord amb el mandat del Parlament, que ha de prioritzar l’ampliació de la base de seguidors de la CCMA i incorporar sobretot l’audiència jove. Com a referència, cal tenir en compte l’exemple de la Corporació Finlandesa de Ràdio i TV, que aquests anys vinents destinarà entre un 15 i un 20 % dels seus recursos a contin- guts juvenils i a l’oferta en línia adaptable a múltiples pantalles.

Concretament, aquesta prioritat s’ha de centrar en la creació d’un canal juvenil de TDT (independent, sense compartir freqüència amb el canal infantil) i multiplataforma en català. Així mateix, cal implantar, tant al canal generalista com al nou canal juvenil, tres estratègies: en primer lloc, continuar i potenciar la creació de continguts audiovisuals de qualitat propis (Merlí, Polseres Vermelles, etc.), i estrangers (sèries internacionals d’èxit com ho va ser Bola de Drac; tant d’animació japonesa com de ficció internacional, i tant per al canal infantil com per al nou canal juvenil).

En segon lloc, cal crear programes pensats per a les xarxes socials, professionals (com Bricoheroes) i amateurs (com MoodZ, per bé que amb una presència plena del català). I, per acabar, s’han de promocionar a la graella clàssica els nous continguts llençats a la xarxa, posant-los a l’agenda i ajudant-los a crear una massa crítica de seguidors, fent seccions sobre aquests progra- mes als magazins o als programes de zapping.

En l’aplicació d’aquestes estratègies, cal que la CCMA col·labori amb la indústria per crear un laboratori de nous continguts que permetin d’adaptar-se als canvis continus en el consum de l’audiovisual i que, alhora, n’afavoreixi la transformació.

Revisar la Llei de la CCMA i el seu llibre d’estil per reforçar la normalització de la llengua pròpia

A més de revisar aquesta reglamentació, cal garantir-ne el compliment per reforçar que la ràdio i la televisió públiques compleixen la missió de normalitzar el català, i també l’occità a l’Aran, d’acord amb el que preveu l’Estatut d’autonomia, la Llei de política lingüística i la Llei de la comunicació audiovisual vigents.

En la revisió de la normativa i del llibre d’estil, s’han d’es- pecificar directrius lingüístiques que facin referència tant al model de llengua i hàbits dels continguts emesos com als casos on hi ha presència d’altres llengües de manera justificada, per assegurar la presència plena de la llengua catalana o occitana. Aquestes directrius han de tenir validesa tant interna, en les produccions pròpies, com externa, en les produccions contractades (mitjançant clàusules lingüístiques) i en l’adquisició de produccions exteriors.

Crear un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació, amb representació dels territoris català, valencià i balear

Cal que aquest òrgan de coordinació estable tingui representació política i institucional dels tres territoris amb l’objectiu d’implantar la Declaració de Palma i consolidar un mercat audiovisual de més de 10 milions d’espectadors potencials.

Aquest òrgan s’ha de reunir mensualment, de manera periòdica, per aconseguir l’eficiència dels recursos públics invertits en l’audiovisual en català (compartir doblatges de pel·lícules i sèries, intercanvi i coproducció de programes pensats per a televisió tradicional o per a xarxes socials, etc.) i la creació de nous públics. Aquest òrgan ha d’estudiar i promoure la cooperació per a l’adquisició de produc- tes internacionals d’èxit que requereixin un esforç econòmic alt i que la FORTA (Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) no estigui disposada a assumir. Així mateix, ha d’elaborar i executar un pla estratègic per assolir la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació en català tenint en compte que no hi ha impediments tècnics per a dur-la a terme.

Acordar la transposició de la directiva europea de l’audiovisual, perquè doni marge competencial a la Generalitat

Cal que la transposició de la directiva UE 2018/1808 de serveis de comunicació audiovisual a la llei espanyola garanteixi la regulació descentralitzada dels serveis de comunicació, tenint en compte que l’Estatut d’autonomia dona a la Generalitat diversos àmbits competencials per a regular aquests serveis. Aquesta regulació estatal ha de partir d’uns requeriments lingüístics de mínims i ha de donar marge a les comunitats autònomes perquè n’esta- bleixin d’addicionals.

L’avantprojecte de reforma de llei audiovisual presentat pel Consell de Ministres espanyol no fa avenços en aquest sentit i, per tant, és imprescindible que es modifi- qui mentre es tramita al Congrés dels Diputats. També és important que la llei espanyola estableixi una taxa als prestadors de serveis no lineals que contribueixi en la indústria audiovisual en català.

Posteriorment a la transposició a la llei espanyola, cal una revisió de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya que desplegui un règim d’obligacions lingüístiques, amb sancions incloses, partint de les bases següents: oferiment d’un mínim de l’oferta del catàleg amb opció lingüística catalana tant en doblatge i subtitulació com en versió original; prominència de les obres audiovisuals en llengua catalana; desvinculació de l’origen del producte audiovisual amb el de les obligacions lingüístiques concretes (les mesures no poden ser obligatòries únicament sobre la producció d’origen europeu); i obligatorietat de la llengua catalana en els dispositius de veu de serveis o productes, digitals o físics, de venda o que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.

Donar compliment immediat a la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya

Prèviament al compliment de la Llei, la Generalitat ha de donar una resposta eficaç i urgent al dictamen motivat de la CE del juny del 2012, que mantingui les obligacions lingüístiques de l’article 18 en la majoria de l’oferta cinematogràfica a les sales de cinema.

A partir d’aquesta modificació, la Llei es pot fer efectiva immediatament, atès que l’article 18, a més de parlar de les còpies analògiques, també fa referència al cinema digital actual i és aplicable tant en les estrenes de pel·lícules digitals dobla- des i subtitulades en sales de cinema com en la distribu- ció posterior.

L’article 18, doncs, estableix textualment que «quan el suport sigui digital, totes les còpies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüístic en català». Segons aquest article, les empreses exhibidores tenen l’obligació d’exhibir el 50 % de projeccions en català, un percentatge rebaixat al 25 % pel Tribunal Constitucional a la sentència 89/2017. A més, l’article 17 obliga també a la circulació posterior a l’estrena en sales: les empreses distribuïdores han de garantir que totes les pel·lícules que s’han estre- nat doblades o subtitulades en català en sales de Cata- lunya incloguin aquesta versió quan es distribueixin en els altres canals (televisions, plataformes digitals, DVD, etc.) un cop s’han estrenat.

Actualitzar la legislació de l’audiovisual i del cinema amb una nova llei

Cal partir de la Llei de la Comunicació Audiovisual 22/2005, de la Llei del cinema 20/2010 i de la transposició de la directiva europea UE 2018/1808, i elaborar una nova llei de l’audiovisual. La nova legislació ha d’incorpo-rar les obligacions lingüístiques esmentades en el punt 8 i 9 del decàleg.Síguenos en Twitter color

 

fmr/Cmdnt

Decàleg de Mesures per l Audiovisual a Catalunya 2021

La información: lo primero para poder elegir

CINESTEL.COM/ FUNDADA EN JULIO 2005

FILMOTECA DE CATALUNYA: MAIG 2022

Alain Resnais: el teatre, la música i el còmic

Quan el cineasta francès va morir el 2014, la Filmoteca li va dedicar una retrospectiva completa. Ara, amb motiu del seu centenari, un nou cicle en subratlla el vessant més lúdic a través de la seva relació amb el teatre, la música i el còmic. Amb la complicitat d’intèrprets fidels com Sabine Azéma, André Dussolier o Pierre Arditi, Resnais va deixar enrere el to greu i sever de la primera part de la seva filmografia en títols com “La vie est un roman”, “Mélo”, “Smoking, No Smoking” i “On connaît la chanson”. Presentarà el cicle el professor d’estudis cinematogràfics a la Universitat de la Sorbona François Thomas, autor de llibres de referència sobre el cineasta i col·laborador de la revista Positif, de la qual es compleixen 70 anys.
(més informació)

La retrospectiva del D’A

El festival de cinema d’autor celebra el 60è aniversari de la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes, la secció més veterana del certamen, que posa el focus en els cineastes emergents i ha donat a conèixer al món algunes de les figures imprescindibles del cinema contemporani, d’Arnaud Desplechin a Andrea Arnold. Aquest mes de maig es completa aquest cicle, iniciat l’abril, que presenta el millor que ha passat per la Semaine entre 2011 i 2021, amb obres de Julia Ducornau, César Augusto Acevedo o la que va clausurar la darrera edició, “Une histoire d’amour et de désir”, de Leyla Bouzid.
(més informació)

Wallay! Festival de Cinema Africà de Barcelona

La cinquena edició del certamen continua el viatge per la creativitat i la diversitat del continent africà, de Zanzíbar al Sahel, d’Etiòpia al Senegal. El Wallay! convoca a la Filmoteca nous talents i grans clàssics, amb relats tan extraordinaris com el procedent de Somàlia, “La esposa del enterrador”, film que es presentarà a la Setmana de la Crítica de Cannes i ha guanyat el Corser d’Or del FESPACO, el festival més prestigiós del continent africà. (més informació)

Premi LUX 2022

Els Premi del Públic Europeu, instituït des de 2020 pel Parlament Europeu i l’Acadèmia del Cinema Europeu, té tres finalistes que es podran veure aquest maig en sessions gratuïtes: “Quo Vadis, Aida?”, de Jasmila Zbanic, amb la presència de la cineasta; “Grosse Freiheit”, de Sebastian Meise, sobre la repressió als homosexuals a l’Alemanya de postguerra i premiada als festivals de Cannes i Sevilla, i el documental d’animació danès nominat a l’Oscar “Flee”. El públic i els eurodiputats votaran, al 50%, la guanyadora, que s’anunciarà al Parlament Europeu el 8 de juny del 2022. (més informació)

DocsBarcelona

Dues sessions en el marc del festival de documentals de la ciutat: “Mr. Landsbergis”, de Sergei Loznitsa (2021), sobre Lituània del 1989 al 1991, quan el país bàltic es va separar de la Unió Soviètica, i l’homenatge del certamen a una figura clau, Llorenç Soler amb la projecció de tres peces seves: “El largo viaje hacia la ira” (1969), “Noticiario RNA” (1970) i “Monólogos de un hombre incierto” (2010). (més informació)

Dies curts: Ricardo Perea i Julio Lamaña

Aquest tàndem de cineastes presenta la seva sèrie de no-ficció Sin título, dividida fins ara en cinc moviments, que, a través del joc de muntatge de so enfront d’imatge, proposen un apropament interpretatiu a diversos espais de la ciutat de Bogotà i com pensen els seus habitants. Els films busquen, en els espais urbans de la ciutat, veritats humanes que construeixen realitats. La no-ficció seria l’opció més adient per constatar que la realitat no existeix com a tal, només existeixen les persones i els seus punts de vista. (més informació)

FilmoRuta: Imatges per entendre un barri

L’11 de maig activarem la FilmoRuta amb un itinerari pel Raval de bracet de LaLaberinta i entitats, col·lectius i veïns i veïnes que han participat en la creació del mapa i que acabarà amb la projecció de “Barrio Chino” (Morando i Gherardo Morandini, 1990) a la sala Laya.
(més informació)


FilmoXica

Continua el cicle de primavera, Criatures fantàstiques (d’aquest i d’altres mons), amb un programa de curtmetratges del cinema experimental de Norman McLaren, “Allà on viuen els monstres”, de Spike Jonze, i “Jane”, un documental entorn de la primatòloga Jane Goodall, en una sessió especial en col·laboració amb el Zoo de Barcelona. (més informació)

I també…

Continua el cicle Els millors films de l’any 2021 i la commemoració dels 10 anys de la Filmoteca al Raval; estrena del documental sobre Elena Jordi “La veu de Thaïs”, de David Casals-Roma, i sessió dedicada a la directora de fotografia francesa Caroline Champetier.

ALL ROADS LEAD TO BARCELONA

One of the best ways to follow what’s going on at the movie theaters area and what the next innovations are representing for the movies distribution industry, is taking a look at CineEurope coverage released on our site Cinestel.com

Una de les millors maneres de seguir tot el que està passant al voltant del àrea profesional de les sales de cinema i també d’allò que les següents innovacions representen per a la indústria de distribució de pel·lícules, és fent una ullada a la cobertura de CineEurope feta pel nostre lloc web Cinestel.com

This is a links’ summary (most of the reports and interviews are written in Spanish):

Aquest és un sumari en anglès dels enllaços a notícies i entrevistes:

ENTREVISTAS

“El largo viaje de Alejandro Bordón”, docu-ficción de Marcelo Goyeneche

El largo viaje de Alejandro Bordon Entrevista a Marcelo Goyeneche

Una suerte de híbrido entre la ficción y el documental que nace con el propósito de cuestionar cómo es que un acusado tiene que demostrar su propia inocencia y el porqué de la actuación fallida de…

“Paula”, de Florencia Wehbe, los inaccesibles estereotipos de belleza

Película Paula Entrevista a la directora Florencia Wehbe

La influencia perniciosa de algunos mensajes publicitarios, unida a una cultura de herencia patriarcal todavía no resuelta, suele crear efectos no deseados durante la etapa adolescente en algunas chicas.

“La Leyenda del Rey Cangrejo”, historias y leyendas de la Italia rural

La Leyenda del Rey Cangrejo Entrevista Alessio Rigo de Righi

Luciano es un tipo tremendamente alcoholizado que se dispone a sacudir las estructuras de un pequeño pueblo mediante su no aceptación de alguna norma que él considera absurda. Su rebelión frente a la…

FILMOTECA: ELS SERVEIS EDUCATIUS

CRíTICAS CINE LATINOAMERICANO

“Bajo la corteza”, incendios forestales e intereses inmorales

Reseña de Bajo la corteza de Martín Heredia Troncoso

El filme gira en torno al afán miserable y mezquino de un empresario inmobiliario llamado Héctor Zamorano, quien se aprovecha de la precariedad económica y laboral de un trabajador que se dedica a desmalezar terrenos.

En “Los Paseos” Esteban Tabacznik explora su propio pasado amoroso

Reseña de la película Los Paseos de Esteban Tabacznik

La película pone en escena las actuaciones principales de Sergio Mayorquín y Camila Peralta haciendo de Diego y Belén. Él es un diletante estudiante de arquitectura en busca de reconocimiento e independencia y ella una…

SYLVETTE BAUDROT-OFICIO DE SCRIPT

Sylvette Baudrot 260

SESSIONS FAMILIARS A LA FILMOTECA

Infantils Tortell Poltrona

Una de les missions de la Filmoteca de Catalunya és acostar el cinema als més petits, fer-los descobrir el plaer de veure cinema de qualitat a la pantalla gran i adonar-se’n de la riquesa de tots els seus detalls. Per aconseguir-ho, cada setmana ofereix dues sessions específicament adreçades als infants i les seves famílies. En concret, les sessions tenen lloc els dissabtes i diumenges a les 17:00h.

El programa proposa films de totes les èpoques i de tots els països, films adreçats als més petits i a les seves famílies, films que permetran als petits gaudir de l’espectacle fílmic i, als grans, redescobrir la il·lusió del cinema. Les pel·lícules que projecten en aquestes sessions infantils de caràcter familiar han estat escollides pel seu valor pedagògic i cinematogràfic.
(Vull saber-ne més)

Infantils Doraemon

UN HOMENAJE A LLORENÇ SOLER

23 mayo 2022 – El Festival DocsBarcelona ha homenajeado en la edición de este año la figura del documentalista valenciano Llorenç Soler, pionero del cine documental independiente, entregándole el Premi Docs d’Honor, un galardón que la muestra estrena al cumplirse los primeros veinticinco años de la misma.

Fue a partir de 1966 cuando Soler se decidió por comunicar cosas a través de este género, en un contexto muy distinto al actual, ya en el tardofranquismo y con una alta incidencia de la inmigración que recibían las grandes ciudades como Barcelona, así que se decidió a tratar temas de fuerte contenido social y los problemas de las minorías marginadas.

Con motivo de este homenaje, en la Filmoteca de Catalunya se vieron los documentales El largo viaje hacia la ira (1969) y La família de la Kènia (2005).

Esta web recoge la biofilmografía del director, así como enlaces a algunas de sus películas (enlace).

“LA CONFERENCIA” DE MATTI GESCHONNECK

14 mayo 2022 – “La conferencia” (2022), film dirigido por el veterano cineasta alemán Matti Geschonneck, ha llegado a las salas de cine de la mano de F&P Media, tras ganar el Premio a la Mejor Película del BCN Film Festival. El film recrea la reunión de dirigentes nazis en la que se decidió el asesinato sistemático de millones de judíos durante la II Guerra Mundial.

La película recrea lo que en realidad ocurrió el 20 de enero de 1942, cuando destacados representantes del régimen nazi alemán se reunieron en una villa de Berlín-Wannsee para una reunión que pasó a la historia como la Conferencia de Wannsee, en la que se decidió el asesinato sistemático de 11 millones de judíos. El film ha sido considerado como una valiente revisión del Holocausto.

Exactamente, el argumento se refiere a que cuando Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair) invita el 20 de enero de 1942 a una villa en el Wannsee de Berlín para asistir a una «reunión seguida de un desayuno» con representantes del régimen nazi, nadie sospecha que esta reunión pasará a los libros de historia como la «Conferencia de Wannsee». Los nacionalsocialistas discuten principalmente la llamada «Solución final a la cuestión judía», que describe el asesinato masivo sistemático de los judíos de Europa. Sobre la base de las actas de las reuniones de Adolf Eichmann (Johannes Allmayer) de aquella época, se reconstruye esa Conferencia de Wannsee del 20 de enero. Sólo existe una copia de este texto y se considera el documento clave del posterior exterminio de los judíos.

PREMIO DONOSTIA PARA JULIETTE BINOCHE

14 mayo 2022 – Juliette Binoche, una de las actrices europeas más internacionales, protagoniza el cartel oficial de la 70 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 16 al 24 de septiembre. Ganadora de un Óscar por su trabajo en “The English Patient” (El paciente inglés, Anthony Minghella, 1996), la intérprete francesa visitará la ciudad por cuarta vez para recibir uno de los Premios Donostia de este año en reconocimiento a una dilatada carrera en la que ha encarnado a cerca de 75 personajes, desde heroínas poderosas a seres frágiles, pasando por personajes históricos, roles dramáticos y papeles cómicos.

La gala de entrega del galardón tendrá lugar el domingo 18 de septiembre en el Auditorio Kursaal y contará con la Proyección Premio Donostia de “Fuego”, película con la que Claire Denis ganó el Oso de Plata a la Mejor dirección en el último Festival de Berlín y que cuenta en su elenco con Vincent Lindon, Grégoire Colin y la propia Binoche.

La iconoclasta directora junta por primera vez en la pantalla a dos de los actores más internacionales de la filmografía francesa en esta historia de un triángulo amoroso que llegará a los cines españoles el próximo 30 de septiembre.

D’A PREMI TALENTS: GANÓ “PETIT NATURE”

7 mayo 2022 – La película francesa “Petit Nature” de Samuel Theis ganó el premio Talents de la duodécima edición del D’A Film Festival Barcelona. El premio, dotado con 10 000 euros, reconoce el debut en solitario del actor y director Samuel Theis después de codirigir con Marie Amachoukeli-Barsacq y Claire Burger “Mil noches, una boda”, Cámara de Oro de la sección Un certain regard de Cannes 2014.

El jurado oficial destacó sobre la película que “su capacidad de reflejar las luces y sombras de la preadolescencia, así como las desigualdades socio-económicas de la Europa actual, a través de una puesta en escena tan vigorosa como sensible y de unas interpretaciones sobresalientes”.

Otros premios fueron para “La amiga de mi amiga” de Zaida Carmona (Impulso Colectivo); “Mi vacío y yo” de Adrián Silvestre (Mención); “Atlántide” de Yuri Ancarani (Crítica); “Un sol radiant” de Mònica Cambra, Ariadna Fortuny, Claudia García de Dios, Lucía Herrera, Belén Puime y Mònica Tort (D’A Film Lab Barcelona); “Mbah Jhiwo/Alma Anciana” de Álvaro Gurrea (Open ECAM); y “Nuestros días más felices” de Sol Berruezo Pichon-Rivière (Italia, Argentina, 2021) (Filmin Emergents).
“Ninjababy” de Yngvild Sve Flikke (Noruega) obtuvo el Premio del Público, en cuya modalidad de cortometraje la ganadora fue “Demà ho deixem”, del cineasta catalán David Moragas.

PREMIOS EN BAFICI Y EL BCN FILM FEST

30 abril 2022 – Los distintos jurados de la 23 edición del BAFICI de Buenos Aires han premiado como mejores películas, respectivamente, a “Clementina” (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu (Competencia Internacional); “La edad media”, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña (Competencia Argentina); y “La Mif” (Suiza), de Fred Baillif (Vanguardia y Género).

Por su parte, el BCN Film Fest, recién celebrado en Barcelona en su sexta edición, otorgó su Premio a la mejor película a “La Conferencia”, de Matti Geschonneck.

FALLECE EL GRAN ACTOR JUAN DIEGO

28 abril 2022 – El gran actor sevillano Juan Diego murió a los 79 años de edad tras haber pasado algún tiempo con importantes complicaciones de salud.

Juan Diego consolidó su carrera en el cine gracias a su participación en la película “Los Santos Inocentes” (1984) de Mario Camus, aun cuando anteriormente había aparecido en filmes de Eloy de la Iglesia y Francisco Rodríguez. También participó en “El viaje a ninguna parte”, la crónica de Fernando Fernán Gómez sobre un mundo en el que ya no tendrían lugar los antiguos cómicos, y “Dragon Rapide”, en la que Juan Diego encarnó de forma magistral a un Francisco Franco a punto de incorporarse al Bando Nacional.

Posteriormente se centró mucho más en su carrera teatral, aunque en 1999 regresó con fuerza al cine al formar parte del elenco de “París-Tombuctú”, en la que Juan Diego dio vida a un anarquista que andaba desnudo por las calles del pueblo.

En 2002 se unió a las protestas que la Unión de Actores organizaba por el ‘No a la Guerra’ de Irak, tras lo cual comenzó la exitosa y popular serie «Los hombres de Paco» y actuó para películas como “El Triunfo”, “Casual Day”, “Que se mueran los feos”, “Todo es silencio”, “Anochece en la India, road movie”, o “La Lengua Madre”, entre otras.

Juan Diego fue siempre un actor muy comprometido con la justicia social y así él lo hacía destacar en las numerosas entrevistas que concedió a lo largo de toda su vida.

OLIVER STONE VISITÓ EL BCN FILM FEST

28 abril 2022 – El cineasta estadounidense Oliver Stone visitó Barcelona con motivo de la presentación en el BCN Film Fest de “JFK, caso revisado”, un documental dividido en tres bloques y un prólogo que viene a sintetizar cómo quedó el caso judicial del ex-presidente Kennedy, asesinado a principios de los años 60 del siglo pasado. Hace ahora 30 años, el director estrenó su famoso film “JFK, caso abierto”. El documental se podrá estrenar próximamente en salas de cine.

“ALCARRÀS” ABRE EL FESTIVAL D’A

16 abril 2022 – La reciente ganadora del Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale, “Alcarràs” es la película de apertura del D’A Film Festival Barcelona 2022, certamen que celebra la vuelta a los cines con sesiones en seis salas de la ciudad donde se verán 124 películas, 47 de las cuales son cortometrajes. Entre ellos hay 10 estrenos mundiales, 24 estrenos españoles y 66 estrenos catalanes. La clausura también estará acompañada de un film de una mujer cineasta, “Cinco Lobitos” de Alauda Ruiz de Azúa.

Entre los nombres de la dirección de películas que figuran en el programa de este certamen, se encuentran Hong Sang-soo, Apichatpong Weerasethakul, Bruno Dumont, Joanna Hogg, Mia Hansen-Løve, Christophe Honoré, Michel Franco, Miguel Gomes, Terence Davies o Tsai Ming-liang.
Trece films compiten por el premio Talents, que concede un premio a la mejor película dotado con 10 000 euros, y tiene representación paritaria de directores y directoras.

Entre los films españoles y catalanes más destacados del festival, “Dúo” de Meritxell Colell, el retorno de Nely Reguera con “La voluntaria”, y las nuevas películas de Adrián Silvestre y Carolina Astudillo. Más de 40 directores, directoras y equipos artísticos presentarán sus películas y dialogarán con el público del festival. La muestra recoge el gran momento del cortometraje español y catalán con un total de 36 cortos repartidos en siete programas temáticos con obras de David Moragas, Alba Bresolí, Esteve Riambau, Lois Patiño o Laura Rius.

El D’A Film Festival Barcelona tiene en Filmin un programa exclusivo y competitivo que con el nombre de Filmin Emergents presenta películas de nuevos directores. El festival concede 40 000 euros en premios, y premia por primera vez el mejor film de la sección Un Impulso Colectivo con 5000 euros y con la misma cantidad el mejor film de Filmin Emergents. La programación abarca desde el 28 de abril hasta el 8 de mayo.

“CODA” CONQUISTÓ LOS OSCARS 2022

28 marzo 2022 – “Coda” fue la película ganadora de los Premios Oscar 2022 de la Academia de Hollywood en una edición en la cual el español Alberto Mielgo consiguió el premio al mejor cortometraje de animación por su film “El Limpiaparabrisas”.

“Coda” es una especie de eso que ahora llaman una ‘Feel good movie’, y trata sobre una familia de discapacitados auditivos en la que Ruby es la única que puede oír. Ayuda en el negocio familiar de pesca y sus planes son trabajar ahí una vez que termine el instituto. Ruby es acosada en clase debido a su particular situación en casa, pero cuando el chico que le gusta decida apuntarse a un coro, ella irá detrás para intentar conquistarle. Ahí descubre que tiene una preciosa voz y un don innato para la música.

Del resto de premios destacamos el de “Drive my car” como mejor película internacional, “Belfast” como mejor guion original y “Summer of love”, mejor documental. Aparte de lo cual, fuera preparado o no, quedará muy presente la actitud ruda y violenta del actor Will Smith, para quien las palabras no sirven en las relaciones humanas. Lamentable suceso.

“CINCO LOBITOS” GANÓ EN MÁLAGA

26 marzo 2022 – “Cinco Lobitos”, ópera prima de la directora vasca Alauda Ruiz de Azúa logró en Málaga la Biznaga de Oro a la mejor película española, además de los premios a mejor guion y actriz ex aequo para Laia Costa y Susi Sánchez, quienes interpretan a hija y madre respectivamente en el film.

El boliviano Alejandro Loayza Grisi obtuvo el mismo premio principal, pero en la categoría de mejor película iberoamericana por su primera ficción titulada “Utama”, mientras que el Gran Premio del Jurado fue recibido por Adrián Silvestre por su segundo largo, “Mi vacío y yo”, en el que continúa tratando con su ya conocida delicadeza y acierto el tema trans.

Leonardo Sbaraglia fue otro de los protagonistas del palmarés, ya que por su actuación en “Ámame” recibió la Biznaga de Plata al mejor actor. Y por su parte, el prominente chileno Matías Bize vio premiado su corto “Mensajes privados” por partida doble (mejor filme y actor de reparto). En Zonacine, Meritxell Colell se hizo con el galardón a la mejor dirección por “Dúo”.

MERITXELL COLELL: “LEJOS DE LOS ÁRBOLES”

24 març 2022 – La directora catalana Meritxell Colell Aparicio (Con el viento) tornarà a recórrer la geografia andina amb el seu nou projecte, “Lejos de los árboles”. La producció d’Allegra Films, que es rodarà als Andes (Perú i Xile), Mèxic (Veracruz) i Espanya (Catalunya) el 2023, narra el viatge iniciàtic d’una dona que teixeix un mapa sonor d’aquests paisatges remots per parlar del dol, les pors, els somnis, la cerca d’identitat i el desarrelament. Inspirada pels quipus de les antigues civilitzacions, cada nit escolta les cintes magnètiques que ha gravat per després teixir-les. La malaltia de la seva àvia, el mal d’altura i l’insomni fan que sorgeixi un món oníric i fantàstic, on sons, veus i relats la porten a la seva infància a Mèxic.

Colell, que acaba d’estrenar en el 25è Festival de Málaga el seu segon llargmetratge de ficció, “Dúo”, defineix Lejos de los árboles com «una pel·lícula sobre l’herència de l’exili i el desarrelament, sobre la pèrdua i el dol. Una pel·lícula sobre les fronteres geogràfiques, cinematogràfiques i emocionals». El projecte, en fase de desenvolupament, ha estat seleccionat en les residències Ikusmira Berriak 2022, el programa que organitzen el Festival de San Sebastián, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera i Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

BILLY WILDER Y LOS FRACASOS EN EL CINE

Billy WilderPor lo general, cuando una película no funciona, uno dice que se adelantó a su tiempo, o que se estrenó demasiado cerca de la Navidad, o que era justo después de la Navidad y la gente se había gastado el dinero en regalos, o que fue un fracaso porque hacía muy buen tiempo y la gente se fue a la playa, o porque llovía y la gente se quedó en casa.
*Billy Wilder, director y guionista austriaco.

LOS INVENTORES DEL CINEMATÓGRAFO

Cinematógrafo LumièreEl cine es una invención sin ningún futuro. (…)
Nuestro invento no es para venderlo. Puede ser explotado algún tiempo como curiosidad científica, pero no tiene ningún interés comercial. *Antoine Lumière